Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Parkeringsregler och avgifter

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem. Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Parkeringsregler

Normalt meddelas platsens parkeringsregler via skyltar. Om inget tillkännagivits via vägmärken får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Detta gäller inte i fall generella regler förbjuder parkering eller att stanna.

Exempel på generella förbud:

Du får varken stanna eller parkera

 • På eller tio meter före en cykelöverfart eller ett övergångsställe.
 • På eller tio meter före en korsande cykel- eller gångbana.
 • På en cykel- eller gångbana.
 • På en busshållplats, annat än för på- eller avstigning.
 • På vänster sida i färdriktningen, såvida gatan inte är enkelriktad.
 • I ett cykelfält eller i ett spärrområde.
 • På eller i närheten av backkrön eller i närheten av en kurva med skymd sikt.
 • I en vägport eller i en tunnel.
 • Längs en spärrlinje om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter.

Du får inte parkera

 • Framför en in- eller utfart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligt försvåras.
 • Så att något hjul står utanför parkeringsruta eller annan markering som säger var parkering får ske.
 • På en huvudled.
 • Bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs körbanans kant eller bredvid en anordning som ställts upp där (dubbelparkering).

Parkeringsförbuds- och datumparkeringsområden finns på flera platser i kommunen

Datumparkeringsområde

Datumparkeringsområde innebär att du inte får parkera på den sida av gatan som har jämna gatunummer på dagar med jämna datum. Motsvarande gäller för udda gatunummer under udda datum. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 00 – 12. Tänk på att om du vill parkera efter klockan 12 och avser att parkera till morgonen därpå ska du välja den sida där parkering är tillåten efter klockan 00.00.

Parkeringsförbudsområde

Parkeringsförbudsområde innebär att det gäller ständigt parkeringsförbud inom hela området på vägens båda sidor, tills du passerar en slutskylt. Inom området får du endast parkera på markerade parkeringsplatser samt på gator som är upp skyltade med den blå-vita parkeringsskylten.

Områdestavlorna finns uppsatta på varje gata som medger tillfart till respektive utfart från ett område.

Läs gärna Transportstyrelsens handbok Stanna och parkera

Felparkeringsavgift

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en allmänrättslig som gäller gatumark och en civilrättslig som gäller tomtmark. För den som följer parkeringsbestämmelserna har det ingen betydelse var man parkerar. Däremot om fordonet har parkerat fel och blivit rapporterad är det skillnad på betalningsmottagare och var man vänder sig för att bestrida. Avgiften är olika beroende på hur fordonet varit uppställt. 

Från och med 1 mars 2020 gäller nya belopp för felparkerings- och kontrollavgifter. Beloppen är indelade i tre olika kategorier. 

 • 900 kr för kraftigt störande och trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon - Exempelvis stannat eller parkerat på övergångsställe, gångbana eller på plats för rörelsehindrad, utan giltigt parkeringstillstånd.
 • 700 kr för störande uppställning av fordon -  Exempelvis parkerat på en sträcka med parkeringsförbud eller på en s.k. ”städgata”.
 • 500 kr för mindre trafikstörande uppställning av fordon - Exempelvis parkerat utan att betala parkeringsavgift, länge på en tidsbegränsad parkeringsplats eller inte använt parkeringsskivan på rätt sätt. 

Har du fått en felparkeringsavgift ska denna betalas inom 8 dagar från datum för utförandet.

Parkeringsövervakning

I lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning framgår det att parkeringsanmärkningar får meddelas av kommunens förordnade parkeringsvakter och polisman. Kommunen kan också via upphandling överlåta parkeringsövervakningen till privata auktoriserade bevakningsföretag. Haninge kommuns parkeringsövervakning på gator, vägar och torg sköts huvudsakligen av bolaget QGS Bevakning.

Kontrollavgift

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Kontrollavgift utfärdas om du parkerat fel på mark som ägs av ett enskilt företag eller en enskild person. Har du fått en kontrollavgift av stadsbyggnadsförvaltningen och har synpunkter på avgiften kan du överklaga den till Hojab parkeringsservice. Mer information står angivet på kontrollavgiften.

Ditt överklagande ska sändas till: 
Hojab parkeringsservice 
Box 101
169 81 SOLNA

Felparkeringsavgift

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift

Felparkeringsanmärkning utfärdas om du varit felaktigt uppställd på kommunens gatumark. Om du vill bestrida en felparkeringsavgift ska du vända dig till polisen med din överklagan. Har du frågor om betalningen ska du kontakta transportstyrelsen. Mer information står på parkeringsanmärkningen.

Ditt överklagande ska sändas till:
Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM
Registrator.stockholm@polisen.se

För mer information:
www.polisen.se

Fordonsflytt

Kommunen har rätt att flytta fordon. Skrotbilar, långtidsuppställda fordon och fordon som utgör hinder eller trafikfara kan flyttas med stöd av lagen om flyttning av fordon i vissa fall.

Det är ofta en komplicerad process och kan upplevas som långsam. Lag och förordning ger kommunen en möjlighet att besluta om fordonsflytt men innebär inte nödvändigtvis ett krav.

Kungörelse om flyttade fordon

Kontakt

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

QSG Bevakning 
Parkeringsbolag 
0774-403 030
haninge@qsg.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020