Frågor och svar om trafiken i Haninge kommun

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar till vår trafikenhet. Om du inte hittar svaret på din fråga här nedan är du välkommen att kontakta oss.

Trafiksäkerhet

Kan vi få ett övergångsställe på vår gata?

Svar: Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. En förutsättning för att ett övergångsställe ska anläggas är att trafiken är så tät på gatan att det är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Vidare krävs att det finns en tydlig efterfrågan att gå över just där, det vill säga att det finns målpunkter på båda sidor. På lokalgator med hastighetsbegränsningen 30 km/timme är oftast inte dessa kriterier uppfyllda.

Forskning visar att markerade övergångsställen utan andra åtgärder leder till en ökning av antalet olyckor både för fotgängare och för motorfordon. Övergångsställen ska därför aldrig anläggas, eller behållas, av trafiksäkerhetsskäl.

Bilister kör på gång- och cykelvägar. Kan kommunen sätta upp hinder?

Svar: Det händer att bilister genar på gång- och cykelvägar trots att det är förbjudet. Hindren på cykelvägarna (betongsugga, pollare eller bommar) utgör en säkerhetsrisk för de som cyklar. I mörker kan hindren vara svåra att se trots reflexer. De gör det också svårt för funktionsnedsatta personer, barnvagnar eller cyklister med cykelkärra att ta sig fram. Olycksrisken är således större att en cyklist kör på ett hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil eller moped. Av den anledningen vill kommunen inte sätta upp hinder.

Problemet med motorfordonstrafik på gång- och cykelvägar bedöms i första hand vara en polisiär fråga eftersom det handlar om brott mot gällande trafikregler. Enligt nuvarande praxis sätter vi därför normalt inte ut nya hinder längs med våra gång- och cykelvägar.

Kan vi få ställa ut blomlådor som farthinder?

Svar: Kommunen använder inte blomlådor och liknande "lösa" hinder och det är inte heller tillåtet att själv ställa ut blomlådor på kommunala gator. Kommunen har rätt att ta bort blomlådor eller andra lösa föremål som ställs ut.

Är trafikspeglar ett alternativ där sikten är skymd?

Svar: Kommunen sätter inte upp speglar i trafikmiljön av flera skäl. Trafikspeglar kan ge en felaktig bedömning av avstånds- och hastighet. och väderförhållanden kan påverka den information spegeln ger på det viset att trafikanten missuppfattar situationen, till exempel vid kraftigt regn eller när is eller frost täcker spegeln. Speglar är ofta utsatta för skadegörelse och blir nedklottrade eller buckliga och ger då en förvrängd eller dålig bild av verkligheten.

Kan ni anlägga fartgupp på vår gata?

Svar: Generellt sett är vi restriktiva med att anlägga gupp, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/timme. För att ett gupp ska bli aktuellt krävs stora trafikmängder i kombination med att trafiken håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard. Dessutom måste vi avväga hur stor effekt på hastigheten en åtgärd har i förhållande till kostnaden för anläggandet, drift och underhåll. Därför tillmötesgår vi sällan önskemål om gupp som farthinder.

Gupp är ofta effektiva i att sänka hastigheten men kan även ge en del negativa konsekvenser. De kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförare och försämra utryckningsvägarna för räddningstjänsten.

Ser man till statistiken för olyckor inträffar majoriteten av trafikolyckorna på kommunens större gator där hastighetsgränsen är högre än 30. Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete innebär att befintliga resurser i huvudsak ska användas för insatser och åtgärder på detta gatunät. Vi arbetar systematiskt med trafiksäkerhetsåtgärder utifrån kommunens trafiksäkerhetsprogram.

På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Kanske kan du ta upp frågan i till exempel bostadsrättsföreningen eller samfälligheten så att ni som grannar kan vara överens om att hålla hastighetsbegränsningarna.

Många kör för fort på vår gata, kan ni sätta upp fler 30-skyltar?

Svar: Högsta tillåtna hastighet skyltas normalt bara då den förändras, till exempel vid in/utfarter till en 30-zon.

Vi vill sänka hastigheten till 20 km/timme i vårt område, är det möjligt?

Svar: År 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, vilket består av steg om 10 km/h, från 30 upp till 120 km/h. Hastighetsgränsen 10 km/h respektive 20 km/h är inte giltiga hastighetsgränser i Sverige, därför är det inte möjligt.

Vems ansvar är det att växtlighet inte skymmer sikten?

Svar: Det är fastighetsägarens ansvar att häckar och buskar utmed vägar inte utgör en trafiksäkerhetsrisk.


Parkering och fordonsflyttning

Kan kommunen införa parkeringsförbud på vår gata?

Svar: Det är generellt tillåtet att parkera på alla vägar i bostadsområden. Det ska finnas påtagliga skäl för att parkering ska begränsas eller förbjudas. Vanligtvis förbjuds parkering på grund av framkomlighetsskäl men det kan också vara motiverat för att styra fordonsuppställning till anordnade parkeringsplatser i området. På lågtrafikerade vägar får man som fordonsförare och boende ha viss acceptans för parkerade bilar längs vägen.

Vart kan jag anmäla övergivna skrotfordon?

Svar: Fordon som är övergivna eller som står på olämplig plats på kommunens mark anmäler du som privatperson via kommunens ärendehanteringssystem.

Lämna gärna en felanmälan

Om du har ett obehörigt eller felparkerat fordon på din fastighet så ska du kontakta fordonsägaren. Om fordonet ändå inte flyttas eller om du inte får tag på fordonsägaren så kan du begära hjälp av kommunen. Observera att flyttning av fordon är en tidskrävande process som ibland kan ta upp till en månad från och med att din begäran finns oss tillhanda. Endast myndigheter får flytta fordon utan fordonsägarens medgivande, även om fordonet är otillåtet uppställd på din fastighet.

Läs mer om fordonsflytt och hämta en beställningsblankett

KONTAKT

Trafikenheten 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2021