Hemfosa – en framtida innovativ livsmiljö

Hemfosa är ett av sju stationsnära områden som i kommunens översiktsplan pekas ut med möjlighet bygga ut bostäder, handel och service. Haninge kommun har också tecknat en avsiktsförklaring med staten och Stockholms läns landsting att vidare utreda möjligheten till en större samlad exploatering med hållbart byggande i Hemfosa. Följ vårt fortsatta arbete här på sidan.

Haninge är en av de snabbast växande kommunerna runt Stockholm med en av regionens åtta regionala stadskärnor. För att möta bostadsbristen i Sverige och i Stockholmsområdet behöver vi utveckla fler och helt nya livsmiljöer i goda lägen även i Haninge. Hemfosa är en sådan plats, med endast 36 minuters pendeltågsresa till och från Stockholms city.

Hemfosa bedöms ha förutsättningar att bli en ny framtida livsmiljö som lockar både boende och besökare, med sitt fokus på innovation, hållbarhet och smarta lösningar för boende och transporter.

Avsiktsförklaring med Staten

Haninge kommun har tecknat en avsiktsförklaring med staten och Stockholms läns landsting att vidare utreda möjligheten till en större samlad exploatering med hållbart byggande i Hemfosa. 

I ett visions- och idékoncept för Hemfosa är utgångspunkten för kommunen att det går att bygga upp till 12 000 bostäder i tät stadsbebyggelse och central belägen kommersiell och offentlig service. En hög andel hyresrätter för alla ekonomier eftersträvas också.

Inledande steg och informationsinsamling

Kommunen är nu i ett mycket tidigt skede av processen och förbereder just nu hur vi kan arbeta vidare med planeringen för Hemfosa utifrån kommunens långsiktiga ambitioner.

Vi samlar in information och inspiration från många olika aktörer. Kommunens representanter deltar också i regeringens nätverk för nya hållbara städer. 

Parallellt håller vi kontakterna med våra avtalspartners. Staten måste exempelvis bygga en ny väg från väg 73 till Hemfosa för att projekt överhuvudtaget ska kunna realiseras.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019