Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan och pröva dess aktualitet minst en gång per mandatperiod. Haninge kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2016.

Översiktsplanen beskriver inriktningen för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Den visar mål, strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i Haninge fram till år 2030, med en utblick mot år 2050. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för bostadsförsörjningen och fungerar som ett stöd för framtida planering genom att sätta varje plats i ett större och övergripande sammanhang.

Till översiktsplanen finns två bilagor. Hållbarhetsbedömningen som beskriver konsekvenserna av ett genomförande av översiktsplanen. Bostadsmarknaden i Haninge är ett faktaunderlag som innehåller en analys av bostadssituationen i Haninge.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har pågått sedan 2012 i samarbete med politiker från partierna i kommunledningen och oppositionen samt tjänstemän från kommunens förvaltningar och bolag.

Översiktsplan 2030 ersätter de fyra tidigare översiktsplanehandlingarna ÖP2004, FÖP Ornö, FÖP Årsta och Kustplanen. Bostadsriktlinjerna i Översiktsplan 2030 ersätter Strategi för bostadsförsörjningen.

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad - fördjupning av översiktsplanen

På kommunfullmäktiges möte den 2018-04-16 antogs stadsutvecklingsplanen för Haninge stad. Området inkluderar Vega, Handen och västra Brandbergen. Dokumentet är en fördjupning av översiktsplanen och därmed vägledande för framtida planering i det området.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019