Detaljplaner i Vendelsö, Gudö och Norrby

I den norra delen av kommunen med närhet till Drevviken ligger Vendelsö-Gudö. Området har ett lokalt centrum som heter Sågen och här finns en kärna av flerbostadshus byggda mellan 1950-talet fram till mitten av 70-talet. Utöver det består Vendelsö-Gudö huvudsakligen av villor med inslag av radhus och kedjehus. I de yttre delarna av Gudöområdet som gränsar mot Tyresö består bebyggelsen även till stor del av fritidshus.

Vendelsömalm

I Vendelsömalm finns idag planer på några mindre förtätningsprojekt. På längre sikt finns det ambitioner om att möjliggöra en kapacitetsstark tvärförbindelse genom Haninge till Tyresö, för att stärka sambanden mellan kommunerna och den regionala stadskärnan Haninge. En  sådan utbyggnad ger även möjligheter till en lite mer omfattande förtätning längs Haninges del av stråket som innefattar Vendelsö, Vendelsömalm och Gudö.

Vendelsö och Gudö

När Vendelsö förtätas  med ny bebyggelse, anpassas de till områdets befintliga karaktär. Ny bebyggelse placeras i huvudsak utmed huvudgator och i närheten av kollektivtrafik. När ny bebyggelse tillkommer beaktas mötesplatser, barn och ungdomars erfarenheter och perspektiv tas tillvara och tillgången till lekplatser säkras. Bebyggelsen bidrar till en ökad trygghet och tillgänglighet i området. Den redan blandade bebyggelsen innebär att planeringen även fortsättningsvis ska sträva efter att blanda bostadstyper och upplåtelseformer.

I Vendelsö är det nära till Tyresta nationalpark med stora upplevelsevärden som ger lugn och ro. De delar som gränsar mot nationalparken skyddas därför från exploatering som riskerar att störa den upplevelsen.

Norrby

Norrby är ett före detta fritidshusområde som genom planläggning planeras att utvecklas till ett område för permanentboende. En viktig del av denna process är att ansluta områdets fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. Arbetet sker i flera etapper.

Pågående detaljplaner

Detaljplan för Norrby södra etappen

Detaljplan för Norrby, mitten etappen

Detaljplan för Norrby, norra etappen 

Söderby huvudgård 2:1

Gudö 3:21 m.fl. Lillängsvägen

Gudö 3:63, 14:1 & 3.132, Jägarvägen

Gudö 3:77 & 3:503, Håkansvägen

Detaljplaneprogram

Vendelsö 3:670 och Forsen 1:6

Lillängsvägen, Gudö 3:21 med flera

Norrby Planprogram

Norrby Gärde Detaljplaneprogram

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019