Detaljplan för Täckeråker 1:10, Bovieran

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse med flerbostadshus på platsen samt utveckla bättre gång- och cykelstråk längs Vardövägen. Detaljplanen ska även säkra en erforderlig dagvattenhantering. Planområdet är sedan tidigare planlagt för parhus som har ersatts av ny detaljplan som även tillåter flerbostadshus på platsen. Detta för att möta dagens efterfrågan på bostäder i området samt för att möjliggöra bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Laga kraft

Detaljplanen för del av Täckeråker 1:10 antogs i kommunfullmäktige den 14 september 2020. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet 2021-02-03. Detaljplanen överklagades därefter till Mark- och miljööverdomstolen som beslutat att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft 2021-09-24.

Planuppdrag

Kontakt

Elsa Stener
Planarkitekt
08-606 86 12
elsa.stener@haninge.se

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606-70 00

 

Planskede

Uppdrag: 26 september 2016
Samråd: 23 november 2018 - 17 januari 2019
Granskning: 29 augusti - 27 september 2019
Granskning 2: 6 december 2019 - 10 januari 2020
Antagande: 14 september 2020
Laga kraft: 24 september 2021

Senast uppdaterad: 14 mars 2022