Detaljplan för Hermanstorp 1:1

Syftet med detaljplanen är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägstandarden samt möjliggöra viss förtätning med nya bostäder.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 9 december 2019.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 2021-03-12 efter att prövningstillstånd nekats i Mark- och miljööverdomstolen. Det tidigare beslutet i Mark- och miljödomstolen om att avslå samtliga överklaganden gäller därmed. Då detaljplanen har 2 års fördröjd genomförandetid dröjer det till mars 2023 innan det blir möjligt att ansöka om bygglov i enlighet med planen. 

Vad händer nu?

När detaljplanen nu börjat gälla vidtar arbetet med kommunens utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet samt nya gator. Som steg ett ska entreprenad för detta upphandlas. Information om när arbetet kan inledas kommer att publiceras här på hemsidan när sådan information finns. Under våren 2020 påbörjades förberedande arbeten inför detaljplanens genomförande. Förberedelserna har bland annat handlat om att undersöka markens egenskaper och se över nya gränser för allmän plats för t.ex. gata. 

Planhandlingar

Gatukostnadsutredning, antagandehandling

Utredningar och underlag

Bakgrundsmaterial Hermanstorp

 

Kontakt

Kommunens utbyggnad:

Manuel Mäkinen
Anläggningsingenjör
08-606 89 96
manuel.makinen@haninge.se

VA-frågor:

Christian Bascunan
Enhetschef
08-606 82 07
christian.bascunan@haninge.se

Detaljplanen:

stadsbyggnad@haninge.se

Omvandlingsområden

Fritidshusområden som ska anpassas för permanentboende kallas omvandlingsområden. Läs mer här

Planskede

Uppdrag: 1 november 2010
Program: 1997
Samråd: 19 april - 7 juni 2016
Granskning: 15 november - 20 december 2017
Antagande: 9 december 2019
Laga kraft: 12 mars 2021

Senast uppdaterad: 25 mars 2021