Hermanstorp förskola, del av Hermanstorp 1:1, Täckeråker 1:195 och 1:196

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola, förskolegård, angöring samt gång- och cykelväg.

Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-01 § 193, att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för omvandlingsområdet Hermanstorp. I planarbetet utreddes lämpligheten av skogsmarken, i norra delen av fastigheten Hermanstorp 1:1, för förskola men lyftes ur i antagandeskedet för att hanteras i en separat detaljplaneprocess. Under 2020 har naturvärdesinventering och fördjupad artinventering av skogsmarken utförts där det framkom att det finns påtagliga naturvärden i skogsmarken som riskerar att påverkas negativt av exploateringen. Planområdet har därmed utökats med de angränsande fastigheterna Täckeråker 1:195 och 1:196 för att utreda lämplig placering av förskoleverksamhet samt gång- och cykelväg med hänsyn till områdets naturvärden.

Den 25 april 2022 beslutade Kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för en förskola på del av Hermanstorp 1:1, Täckeråker 1:195 och 1:196.

Detaljplanen beräknas gå ut på samråd under hösten 2022.

KONTAKT

Maja Paripovic
Planarkitekt
08-606 51 19
maja.paripovic@haninge.se

Kontakt

Catharina Claesson
Anläggningsingenjör
08-606 73 03
catharina.claesson@haninge.se

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606-70 00

 

PLANSKEDE

Uppdrag: 2022-04-25
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Senast uppdaterad: 6 maj 2022