Detaljplaner för Vega, Hermanstorp och Kolartorp

I Haninge kommuns nordvästra hörn ligger Vega där en helt ny stadsdel för drygt 10 000 invånare håller på att utvecklas. Den nytillkommande bebyggelsen i Vega grundar sig i flera detaljplaner som nu är under genomförande.

Stadsdelen blir som tätast kring den nya pendeltågsstationen och kommer att knyta samman omkringliggande områden med äldre bebyggelse. Utgångspunkten när Vega planerats har varit att skapa en levande stadsmiljö där det ska vara nära till bland annat service, skolor och natur. Området ligger inom stadsutvecklingsplan för Haninge stad som bland annat pekar ut kopplingen mellan Handen och Vega som viktig att stärkas med ny bebyggelse såväl som nya kopplingar för gående och cyklister. På så sätt skapas en större och mer sammankopplad stadskärna.

Vega angränsar till Huddinge kommun och omfattar även områdena, Hermanstorp, Kolartorp och Kvarntorp. Dessa områden började utvecklas med fritidshusbebyggelse på 1940-talet och präglas idag av en blandad villabebyggelse med inslag av radhus.

Detaljplanarbete i Vega bedrivs för närvarande i Hermanstorp och del av fastigheten Täckeråker 1:10 nära Måsöskolan. Detaljplanen för Hermanstorp syftar till att möjliggöra en omvandling av ett före detta fritidshusområde så att det anpassas för permanentboende med kommunal service såsom kommunalt vatten och avlopp, gator av högre kvalitet samt förskola. I planarbetet för del av Täckeråker 1:10 utreds möjligheten att bygga flerbostadshus för att möjliggöra fler bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.

Pågående planarbete

Hermanstorp 1:1

Täckeråker 1:10

Hermanstorp förskola, del av Hermanstorp 1:1

Senast uppdaterad: 9 mars 2021