Detaljplaner för Vega, Hermanstorp

Hermanstorp Foto: Haninge kommun

I Haninge kommuns nordvästra del ligger stadsdelen Vega som huvudsakligen utgörs av bostadsbebyggelse med villor, samt mindre områden med grupphus. I Vega utvecklas en boendemiljö anpassad efter dagens behov. Vega växer fram till en stadsdel där hållbar utveckling står i centrum och där det är möjligt att vara klimatsmart med närhet till kollektivtrafik och ett brett serviceutbud.

Här byggs för närvarande den nya pendeltågsstationen Vega som öppnar under 2019. I Vega är ambitionen att bygga bostäder i balans med den ursprungliga naturen och upprätta livsmiljöer som kan passa alla. I den framväxande stadsdelen kommer det att finnas olika upplåtelse- och boendeformer som sammanvävs med gång- och cykelstråk. Närmast pendeltågstationen byggs en tätare bebyggelse med höga flerfamiljshus medan bebyggelsen i utkanten av stadsdelen främst utgörs av villor och radhus.

Detaljplanarbete i Vega bedrivs för närvarande på fastigheterna Hermanstorp 1:1 och del av Täckeråker 1:10. Ny detaljplan för Hermanstorp syftar till att möjliggöra en omvandling av ett befintligt bostadsområde med villabebyggelse till att förses med kommunal service såsom kommunalt vatten och avlopp, vägar av högre kvalitet samt viss förtätning med bostadsbebyggelse. I planarbetet för del av Täckeråker 1:10 utreds möjligheten att bygga flerbostadshus på platsen.

Pågående detaljplaner

Hermanstorp 1:1

Täckeråker 1:10, Bovieran

Gällande detaljplaner

Nordenskiölds och Brusewitz Väg

Täckeråker 1:84 och 1:85

Täckeråker 3:1 samt 1:146

Trafikplats Vega, komplettering

Stadsdel Vega 1

Stadsdel Vega 5

Stadsdel Vega 2 (del av), stationsområde och huvudgata

Stadsdel Vega 2

Stadsdel Vega 4

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 november 2018