Detaljplan för Västerhaninge centrum

Detaljplaneförslaget var ute på samråd mellan den 8 juni och 20 juli 2020. Samtliga planhandlingar och utredningar som fanns tillgängliga under samrådstiden finns fortsatt tillgängliga längre ner på denna sida. Nu jobbar kommunen med att bearbeta förslaget inför granskning.

Syftet med detaljplanen är att både bevara och utveckla centrumets befintliga kvaliteter. Dels genom att möjliggöra för förtätning av bostäder, offentlig och kommersiell service, friliggande simhall samt infarts- och besöksparkering. Dels genom att kunna skapa kvalitativa parker och torg som tar tillvara på och utvecklar platsens rika kulturmiljö, omgivande bebyggelse samt natur med värdefulla träd. Detaljplanen ska också skapa förutsättningar för ett hållbart och levande stadsdelscentrum för boende, arbetstagare, pendlare och besökare. Den ska också erbjuda plats för möten och en enklare vardag för kommunens samtliga invånare.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på samråd 8 juni - 20 juli. Syftet med samrådet var att hämta in synpunkter på planförslaget. Kommunen bearbetar nu planförslaget inför granskning. Under granskningen av detaljplanen, som är nästa skede i planprocessen, kommer synpunkterna att sammanfattas och besvaras i en så kallad samrådsredogörelse tillsammans med ett färdigt planförslag. Under granskningen ges möjlighet att yttra sig om det omarbetade förslaget på nytt. Detta beräknas preliminärt ske under kvartal 4 2021/kvartal 1 2022.

PlanprocessenHär befinner vi oss nu i planprocessen.Foto: Haninge kommun

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Samrådsförslag 

Ni kan fortsatt se alla planhandlingar och utredningar digitalt, se lista på handlingar och utredningar nedan. Utöver dessa handlingar kan ni även titta på förslaget digitalt, via City Planner tryck på bilden nedan samt ta del av en presentation av detaljplaneförslaget: Presentation Västerhaninge centrum.

1.     Digitalt via cityplanner tryck på bilden nedan:

Planförslaget i 3D

Samrådshandlingar

Utredningar

Planuppdrag

 

Kontakt

Maria Engberg Habazin
Planarkitekt
maria.engberg.habazin@haninge.se

Johanna Andersson
Biträdande planarkitekt
johanna.andersson@haninge.se

Samhällsbyggnadsbolaget äger det befintliga centrumet och har markanvisning på kommunens mark. Har du generella frågor om framtidsplanerna avseende lokaler i Västerhaninge Centrum kan du kontakta karl-erik@sbbnorden.se

Senast uppdaterad: 13 juli 2021