Detaljplan för Västerhaninge centrum

Nu är samrådet för detaljplaneförslaget för Västerhaninge centrum slut. Detaljplaneförslaget var ute på samråd mellan den 8 juni och 20 juli 2020. Samtliga planhandlingar och utredningar som fanns tillgängliga under samrådstiden finns fortsatt tillgängliga längre ner på denna sida.

Syftet med detaljplanen är att både bevara och utveckla centrumets befintliga kvaliteter. Dels genom att möjliggöra för förtätning av bostäder, offentlig och kommersiell service, friliggande simhall samt infarts- och besöksparkering. Dels genom att kunna skapa kvalitativa parker och torg som tar tillvara på och utvecklar platsens rika kulturmiljö, omgivande bebyggelse samt natur med värdefulla träd. Detaljplanen ska också skapa förutsättningar för ett hållbart och levande stadsdelscentrum för boende, arbetstagare, pendlare och besökare. Den ska också erbjuda plats för möten och en enklare vardag för kommunens samtliga invånare.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på samråd 8 juni - 20 juli. Syftet med samrådet var att hämta in synpunkter på planförslaget. Nu jobbar kommunen med att gå igenom inkomna yttranden och bedöma hur planförslaget kan komma att påverkas av synpunkterna. Under granskningen av detaljplanen, som är nästa skede i planprocessen, kommer synpunkterna att sammanfattas och besvaras i en så kallad samrådsredogörelse tillsammans med ett färdigt planförslag. Under granskningen ges möjlighet att yttra sig om det omarbetade förslaget på nytt.

Samrådsförslag 

Ni kan fortsatt se alla planhandlingar och utredningar digitalt, se lista på handlingar och utredningar nedan. Utöver dessa handlingar kan ni även titta på förslaget digitalt, via City Planner tryck på bilden nedan samt ta del av en presentation av detaljplaneförslaget Västerhaninge centrum presentation.

1.     Digitalt via cityplanner tryck på bilden nedan:

Planförslaget i 3D

Samrådshandlingar

Plankarta

Illustrationsplan

Planbeskrivning

Utredningar

Arkeologisk utredning för Klockargården

Buller- och vibrationsutredning

Dagvattenutredning

Kulturmiljöutredning

Kvalitetsprogram Västerhaninge C

Miljökonsekvensbeskrivning

Markteknisk undersökningsrapport

Riskbedömning

Trafikanalys

Trafikutredning

Trafikutredning, infartsparkeringar

Planuppdrag

Protokoll planuppdrag

 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 september 2020