Detaljplan för Västerhaninge centrum

Nu finns ett detaljplaneförslag för utvecklingen av Västerhaninge centrum. Samrådshandlingarna för detaljplaneförslaget finns tillgängliga på denna sida i samband med samrådsstarten den 8 juni. Samrådet pågår mellan den 8 juni och 20 juli. Samtliga planhandlingar och utredningar kommer att finnas tillgängliga efter samrådstidens slut.

Syftet med detaljplanen är att både bevara och utveckla centrumets befintliga kvaliteter. Dels genom att möjliggöra för förtätning av bostäder, offentlig och kommersiell service, friliggande simhall samt infarts- och besöksparkering. Dels genom att kunna skapa kvalitativa parker och torg som tar tillvara på och utvecklar platsens rika kulturmiljö, omgivande bebyggelse samt natur med värdefulla träd. Detaljplanen ska också skapa förutsättningar för ett hållbart och levande stadsdelscentrum för boende, arbetstagare, pendlare och besökare. Den ska också erbjuda plats för möten och en enklare vardag för kommunens samtliga invånare.

Tyck till om detaljplanen!

Avsikten med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanens utformning. Efter samrådets slut kan detaljplanen bearbetas med hänsyn till de synpunkter som kommit in. Därefter ska detaljplanen ställas ut för granskning under minst tre veckor. Då går det bra att på nytt lämna synpunkter.

Du kan lämna dina eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget på följande sätt:

1.     Digitalt via cityplanner tryck på bilden nedan:

Planförslaget i 3D

2.     Via e-post plan@haninge.se

3.     Via post till Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen, 136 81 Haninge

För att era synpunkter ska vara giltiga behöver ni ange ert namn, mailadress eller postadress tillsammans med ert yttrande samt att yttrandet har inkommit senast den 20 juli 2020. Märk ert yttrande med PLAN.2016.21

Önskar du få detaljplanehandlingarna (detaljplanekarta och planbeskrivning) sända till dig är du välkommen att kontakta plan@haninge.se

Detaljplanehandlingar och utredningar finns tillgängligt i kommunhusets foajé och i Västerhaninge bibliotek under hela samrådstiden från den 8 juni till den 20 juli.

Kommunhuset ligger på Rudsjöterrassen 2 i Handen och har öppet dessa tider. 
Västerhaninge bibliotek på Centrumvägen 7 i Västerhaninge centrum och har öppet dessa tider.

Samrådsinformation 

På grund av rådande coronapandemi kommer vi inte att ha ett samrådsmöte som planerat.

Du kommer däremot att kunna ta del av en presentation av detaljplaneförslaget samt samrådshandlingar och utredningar här på hemsidan. 

Västerhaninge centrum presentation

På plats i Västerhaninge bibliotek finns samtliga samrådshandlingar samt informationsbroschyrer och en fysisk 3D-modell av planförslaget.

Samrådshandlingar

Plankarta

Illustrationsplan

Planbeskrivning

Utredningar

Arkeologisk utredning för Klockargården

Buller- och vibrationsutredning

Dagvattenutredning

Kulturmiljöutredning

Kvalitetsprogram Västerhaninge C

Miljökonsekvensbeskrivning

Markteknisk undersökningsrapport

Riskbedömning

Trafikanalys

Trafikutredning

Trafikutredning, infartsparkeringar

 

 

Protokoll planuppdrag

 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2020