Detaljplan för Ribby 2:295 och 2:296

Detaljplanen ska ge utökad byggrätt inom fastigheterna så att föreningslokal, tvättstuga och förråd kan uppföras.

Gestaltning och omfattning av ny bebyggelse inom detaljplaneområdet kommer att utredas. Planen är inne i ett tidigt skede och just nu pågår bland annat utredning av den nya bebyggelsens omfattning.

Den 23 december 2014 inkom en ansökan om planbesked för fastigheten Ribby 2:295 och 2:296 från Brf HSB-BRF Ribbyberg. Syftet med förfrågan är att utreda möjligheten att utökad byggrätten, genom att se över prickmarkens reglering på fastigheterna. Den utökade byggrätten önskas gå till en tvättstuga i vinkel mot Solhemsvägen och förrådsbyggnader på Ribby 2:295 sydvästra del. De befintliga tvättstugorna är i dag undermåliga och otillgänglig, och den sydöstra delen av planområdet saknar tillgång till förråd.

KOntakt

Sofie Nilsson
Planarkitekt
08-606 89 50
sofie.nilsson@haninge.se

Planskede

Uppdrag: 27 april 2015
Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019