Detaljplan för Ribby 1:392, Ribby Gård

I södra Västerhaninge planeras för fler bostäder, nya förskolor och en förlängning av Ribby allé till Åkervägen. Kommunen arbetar nu med att ta fram en ny detaljplan för området.

Planområdet består idag till största delen av jordbruks- och skogsmark. Här är tanken att området ska bebyggas med bostäder, service och två förskolor. Dessutom ska Ribby allé förlängas till Åkervägen och vidare mot Nynäsvägen. Längs Ribby allé ska en ny gång- och cykelväg byggas. På så sätt knyts olika delar av Västerhaninge ihop med varandra.

Planområdet ligger som närmast cirka 700 meter söder om Västerhaninge station. Området är väldigt fornlämningstätt och innehåller områden med höga naturvärden. Detta är frågor som planarbetet måste ta hänsyn till.

Just nu är planarbetet vilande.

Planskede

Uppdrag: 26 januari 2015
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021