Detaljplan för Fors 7:1

Fors avloppsreningsverk behöver byggas ut när befolkningen i kommunens södra delar växer. Därför jobbar kommunen med att ta fram en ny detaljplan. Den nya detaljplanen för Fors 7:1 vann laga kraft 12 december 2020.

Fors avloppsreningsverk är kommunens största eget drivna reningsverk och tar emot avloppsvatten från kommundelarna Västerhaninge och Tungelsta. Reningsverket har funnits på platsen sen 1960-talet och byggts ut i omgångar. Befolkningen i kommunens södra delar förväntas öka kraftigt och för att kunna ta emot avloppsvattnet från den ökande befolkningen kommer reningsverket behöva byggas ut. Kommunen arbetar därför med att ta fram en detaljplan som gör detta möjligt.

Planområdet ligger i kommuns södra delar, cirka 2 kilometer söder om Västerhaninge station och cirka 2,6 kilometer öster om Tungelsta station. Planområdets yta är cirka 6 hektar och hela planområdet ägs av kommunen och är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta nuvarande markanvändning för reningsverket samt att möjliggöra en utökning och utbyggnad av reningsverket. Syftet är också att tillåta en utbyggnad av anläggning för solenergi och att bevara en buffertzon mellan reningsverket och Hågaån.

Detaljplanen innebär att den största delen av fastigheten Fors 7:1 planläggs som reningsverk vilket innebär att reningsverkets område utvidgas från dagens 24 000 kvadratmeter till 47 000 kvadratmeter. Övriga planområdet planläggs som naturmark förutom en liten del i södra delen av planområdet som planläggs som transformatorstation.

Detaljplanen för Fors 7:1 antogs av Kommunfullmäktige 9 november 2020 §188. Beslutet att anta detaljplanen överklagades inte och detaljplanen vann därför laga kraft 12 december 2020.

Laga kraft 

 

 

KONTAKT

Oscar Olsson
Planarkitekt
08-606 50 99
oscar.olsson@haninge.se

Planskede

Uppdrag: 28 maj 2018
Samråd: 21 oktober - 18 november 2019
Granskning: 6 april - 4 maj 2020
Antagande
Laga kraft: 12 December

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 december 2020