Detaljplan för Årsta 1:4

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsområde på båda sidor om väg 73, söder om Fors trafikplats i Västerhaninge

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-18 §37 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för verksamhetsändamål för del av fastigheten Årsta 1:4.

Planområdet omfattar cirka 75 hektar och är beläget söder om korsningen Nynäsvägen/Vitsåvägen och trafikplats Fors samt väster och öster om Väg 73, cirka 3 km från Västerhaninges pendeltågstation. I kommunens översiktsplan är området utpekat som möjligt företagsområde och ligger strategiskt lämpligt för verksamhetsändamål utmed väg 73. Etablering av ett verksamhetsområde skulle innebära att många nya arbetsplatser skapas i kommunen.

Nu pågår arbetet med att utreda förutsättningar såsom miljöfrågor, förutsättningar för dagvatten, geotekniska förhållanden, riskfrågor, trafik, arkeologi med mera. När dessa förutsättningar utretts ska samrådshandlingar tas fram.

Kontakt

Projektkoordinator
Magdalena Lundberg
magdalena.lundberg@haninge.se 

Planarkitekt
Elsa Stener
elsa.stener@haninge.se

PLANSKEDE

Planuppdrag: 2019-02-18
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021