Detaljplan för Åby 1:27 Åby entré, del av

Detaljplanens nya bebyggelse ska bidra till ett attraktivare och tryggare gaturum längs med Nynäsvägen, Åbyvägen och Ringvägen, samt torget vid Åbyplan, för att skapa en tydlig entré och bidra till den småstadskaraktär som pekas ut i utvecklingsprogrammet för Västerhaninge.

Kommunen arbetar nu fram en ny detaljplan för del av Åby 1:27, som möjliggör bostäder med inslag av verksamheter. Detaljplanen ska även inrymma en förskola som avser försörja planområdet och de lägenheter som tillkommer.

Detaljplanen berör området norr om korsningen Tungelstavägen/Åbyvägen/Nynäsvägen i Västerhaninge (se karta ovan). Aktuellt planområde är i gällande detaljplan markerad som allmän platsmark, park eller plantering. Marken ägs av kommunen och ingår i det område som utvecklingsprogrammet för Västerhaninge pekar ut som centrumkärnan.

Under 2016 var detaljplanen ute på samråd. Av de synpunkter som inkommit har planförslaget behövt arbetas om för att ta hänsyn till omkringliggande naturvärden. Dessutom behöver utredningar uppdateras för att kunna besvara inkomna samrådssynpunkter. Granskning av detaljplanen förväntas ske kvartal 4 2021. När detaljplanen går ut på granskning finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planskede

Uppdrag: 26 augusti 2013
Samråd20 juni - 5 september 2016
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 8 november 2021