Detaljplan för Åby 1:27 Åby entré, del av

Detaljplanens nya bebyggelse ska bidra till ett attraktivare och tryggare gaturum längs med Nynäsvägen, Åbyvägen och Ringvägen, samt torget vid Åbyplan, för att skapa en tydlig entré och bidra till den småstadskaraktär som pekas ut i utvecklingsprogrammet för Västerhaninge.

Kommunen arbetar nu fram en ny detaljplan för del av Åby 1:27, som möjliggör bostäder med inslag av verksamheter. Detaljplanen ska även inrymma en förskola som avser försörja planområdet och de lägenheter som tillkommer.

Detaljplanen berör området norr om korsningen Tungelstavägen/Åbyvägen/Nynäsvägen i Västerhaninge (se karta ovan). Aktuellt planområde är i gällande detaljplan markerad som allmän platsmark, park eller plantering. Marken ägs av kommunen och ingår i det område som utvecklingsprogrammet för Västerhaninge pekar ut som centrumkärnan.

Under 2016 var detaljplanen ute på samråd och just nu uppdateras utredningar för att kunna besvara inkomna samrådssynpunkter. Granskning av detaljplanen förväntas ske januari 2021. När detaljplanen går ut på granskning finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Försättsbrev samråd

Planbeskrivning samråd

Plankarta A1 samråd

Behovsbedömning del 1

Behovsbedömning del 2

Bilaga 1 Geoteknisk okulärbesiktning

Bilaga 2 Dagvattenutredning

Bilaga 3a Lämplighetsbedömning trafikbuller och risk

Bilaga 3b tillägg

Kontakt

Planavdelningen
För frågor om pågående detaljplaneprojekt och förhandsbesked.
plan@haninge.se

KONTAKT

Emelie Aspeheim-Spreizer
Planarkitekt
emelie.aspeheim@haninge.se

Planskede

Uppdrag: 26 augusti 2013
Samråd20 juni - 5 september 2016
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020