Detaljplan för Åby 1:39

Nu finns ett detaljplaneförslag för fastighet Åby 1:39 m. fl., i Västerhaninge. Samrådshandlingarna för detaljplaneförslaget finns tillgängliga på denna sida i samband med samrådsstarten den 24 november 2020. Samrådet pågår mellan den 24 november och 12 januari 2021. Samtliga planhandlingar och utredningar kommer att finnas tillgängliga efter samrådstidens slut.

Kartbild över planområdet för Åby 1:39 Foto: Översiktlig kartbild med planområdet markerat med röd linje

Den 24 september 2018 § 196 beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag baserat på planbeskedsansökan. Planuppdraget inkluderar förutom Åby 1:39 även fastigheterna Åby 1:49 och Åby 1:148 som ägs av Tornberget och kommunen.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bostäder med verksamheter och förskola på platsen.

Vad händer nu?

Planförslaget var ute på samråd 24 november 2020 - 12 januari 2021. Syftet med samrådet var att hämta in synpunkter på planförslaget. Nu jobbar kommunen med att gå igenom inkomna yttranden och bedöma hur planförslaget kan komma att påverkas av synpunkterna. Under granskningen av detaljplanen, som är nästa skede i planprocessen, kommer synpunkterna att sammanfattas och besvaras i en så kallad samrådsredogörelse tillsammans med ett färdigt planförslag. Under granskningen ges möjlighet att yttra sig om det omarbetade förslaget på nytt.

Samrådsförslag 

Ni kan fortsatt se alla planhandlingar och utredningar digitalt, se lista på handlingar och utredningar nedan. Utöver dessa handlingar kan ni även titta på förslaget digitalt, via City Planner tryck på bilden nedan samt ta del av en presentation av detaljplaneförslaget: Presentation Åby 1:39 

Samrådshandlingar

Utredningar

Planuppdrag

Kontakt

Mouna Djoudi
Planarkitekt,

08-606-7039
mouna.djoudi@haninge.se

Kontakt

Fredrik Palm
Planarkitekt,

08-606-5286
fredrik.palm@haninge.se

PLANSKEDE

Uppdrag: 24 september 2018
Samråd: 24 november 2020- 12 januari 2021
Granskning: 
Antagande: 
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 januari 2021