Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Tungelsta södra, del av Stav 1:38

Detaljplanens syftet är att möjliggöra en idrottshall, bostäder, småskalig centrumverksamhet, förskola, park och parkering i området. Detaljplanen ska säkerställa en välgestaltad, variationsrik och levande bebyggelse med trädgårdsstads- och småstadskaraktär. Bebyggelsen ska visuellt och fysiskt kopplas samman med Tungelstas centrala delar. Hållbara lösningar för dagvattenhantering och grönska ska främjas i området.

Laga kraft

Detaljplan för del av Stav 1:38 med flera, vann laga kraft 2021-01-07. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Haninge kommun 2020-06-08 § 100. Beslutet att anta detaljplanen har sedan överklagats till Mark- och miljödomstolen, som har avslagit överklagandena. Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats, vilket innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Handlingar 

 

 

KONTAKT

Eljesa Kasa
Planarkitekt
08-606 52 02
eljesa.kasa@haninge.se

PLANSKEDE

Uppdrag: 12 december 2016
Samråd: 19 januari 2018 - 18 februari 2018
Granskning nr 1: 24 januari - 7 mars 2019
Granskning nr 2: 6 april - 4 maj 2020
Antagande: 8 juni 2020
Laga kraft: 7 januari 2021

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2021