Detaljplan för Norrby södra etappen

Norrby, etappindelning Foto: Haninge kommun

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att minska negativ miljöpåverkan i Drevviken samt förbättra vägstandarden.

Detaljplan för södra etappen

Detaljplanen för södra etappen är först utav de tre etapperna enligt antaget planprogram. Under detaljplanearbetet har kommunen utrett förutsättningar såsom naturvärden, buller, geoteknik, fornlämningar med mera samt besökt samtliga fastigheter inom planområdet. Utifrån framtaget underlag har ett detaljplaneförslag tagits fram för samråd.

Detaljplanen skickades ut till berörda under perioden 31 oktober till 12 december 2017 och den 3 och 5 oktober 2017 höll Haninge kommun samrådsmöte i Skärgårdssalen i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2 i Handen där alla sakägare till Norrby, södra etappen var inbjudna. 

Den ursprungliga tidplan som kommunen presenterade på samrådsmötet är ej längre aktuell. Det är med anledning av att nya förutsättningar och frågor uppkommit sedan samrådsmötet. Vi arbetar nu med att ta fram fördjupade och ytterligare utredningar avseende till exempel dagvatten, arkeologi och fastighetsbestämning. Det är först när dessa blir klara som detaljplaneförslaget kan gå ut på granskning. De utredningar som pågår beräknas vara klara våren 2020.

Information om tidpunkt för granskning av detaljplaneförslaget för Norrby, södra etappen kommer att skickas ut till sakägare och läggas upp på kommunens hemsida. Vi beklagar förseningen men ser att utredningarna är viktiga att genomföra för att säkra genomförbarheten och en hög kvalitet på kommande detaljplaneförslag.

Ni som skickat in synpunkter under samrådsskedet kommer att bli kontaktade av kommunen i de fall där det  finns behov i god tid innan detaljplanen går ut på granskning.

Har ni frågor i ärendet eller önskar att se alla inkomna synpunkter maila undertecknad planarkitekt via e-post norrby@haninge.se. 

Inom kort kommer en arkeologisk utredning genomföras i Norrby, för mer information om utredningen se presentationen nedan.

Information om arkeologisk utredning

Presentation 

Samrådshandlingar

Information om samråd

Planbeskrivning, samråd

Plankarta, samråd

Illustrationsplan, samråd

Gatukostnadsutredning, samråd, 2017

Fastighetskonsekvensbeskrivning, samråd 

Presentation Samråd

Utredningar

Miljökonsekvensbeskrivning, samråd

Geoteknik, samråd

Arkeolgisk utredning

Dagvattenutredning 2016

Kulturmiljöinventerin 2017

Landskapsanalys och naturvärdesbedömning 2015

Trafikbullerutredning 2016

Trafikutredning

Planuppdrag

Planuppdrag för södra etappen

Planskede Södra etappen

Programuppdrag: 19 mars 2007
Program: 13 september 2010
Planuppdrag: 29 september 2014
Samråd: 31 oktober - 12 december 2017
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 april 2020