Detaljplan för Dalarö etapp 2b, Holmdalen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av kommunalt VA och utreda en lämplig exploateringsgrad.

Under hösten 2018 fick stadsbyggnadsnämnden uppdraget att ta fram en detaljplan för Dalarö etapp 2B, även kallat Holmdalen. Detaljplanen ska möjliggöra att kommunalt vatten- och avlopp kan dras till fastigheterna i Holmdalen. I samband med planarbetet utreds en lämplig markanvändning och byggrätt med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i området.

Arbetet med att ta fram detaljplanen är för närvarande vilande eftersom ett antal strategiska frågor som berör hela Dalarö håller på att utredas. En viktig fråga är bland annat kopplat till Dalarös reningsverk framtida kapacitet. Ett utbyggt reningsverk är nödvändigt för att fler fastigheter på Dalarö ska kunna ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Planarbetet för reningsverket pågår just nu, se mer information här: detaljplan för Dalarö Reningsverk

Efter att detaljplanen för Dalarö Reningsverk är fastställd kommer en uppdaterad tidsplan för planarbetet för Dalarö etapp 2b ges. Förhoppningsvis kan detaljplanen för Dalarö Reningsverk vinna laga kraft under 2021.

 

 

 

KONTAKT

Fredrik Palm
Planarkitekt
08-606 52 86

fredrik.palm@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 juni 2020