Detaljplan för Jordbro etapp 2

För tillfället pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter från samråd. Totalt inkom 27 yttranden från myndigheter, privatpersoner samt sakägare.

Kort om detaljplanen

I syfte att skapa en ny attraktiv stadsdelskärna i Jordbro utreder Haninge kommun möjligheterna att flytta Jordbro centrum till området närmast pendeltågsstationen. Ett förslag till detaljplan har tagits fram som innebär att ett nytt centrum, ett allaktivitetshus, bostäder och förskola föreslås byggas i området. Cirka 270 lägenheter föreslås inom denna etapp.

Samråd

Samråd för detaljplanen hölls under perioden 17 maj till 25 juni. Under denna period fanns detaljplaneförslaget tillgängligt på Jordbro bibliotek, i Haninge kommuns foajé samt digitalt.
Under samrådet inkom 27 yttranden och dessa sammanställs för närvarande och kommer finnas tillgängliga i en så kallad samrådsredogörelse när detaljplanen går ut på granskning.

Granskning planeras under kvartal 1 2022. Fram till att detaljplanen går ut på granskning arbetar planavdelningen med att revidera planförslaget samt att uppdatera utredningar. 

Samrådshandlingar

3D-förslag via opencitiesplanner

Utvecklingen av stadsdelen Jordbro

Sedan 2017 har arbete pågått med planering för utveckling av centrala Jordbro. Arbetet är indelat i tre detaljplaner och syftar till att stärka centrumfunktionerna, säkra plats för kulturlivet och att tillföra fler bostäder. Den övergripande inriktningen är att Jordbros centrum i framtiden ska ligga vid pendeltågsstationen, vilket innebär att fler människor förväntas ta del av utbudet, inklusive de som arbetar i Jordbro företagspark. Tillsammans med en växande befolkning i stadsdelen förväntas den ändrade placeringen av centrumet bidra till bättre kommersiella förutsättningar och på så sätt ett ökat serviceutbud.

Den första detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2020 och ger förutsättningar för bland annat en ny skola och ca 380 bostäder. Etapp 2 ger plats för det nya centrumet, ett nytt kultur- och föreningshus samt bostäder. Miljön föreslås utformas som blandstad där de stadsmässiga kvalitéerna är styrande. Det nya centrumet utgörs av lokaler i bottenvåningar på bostadshus, och servicefunktionerna centreras runt Jordbros nya stadsdelstorg, och kring en gågata. Genom att blanda funktioner skapas en miljö som är levande under så stor del som möjligt av dygnet vilket skapar trygghet.

KONTAKT

Fredrik Sundberg
Planarkitekt
08-606 87 85
fredrik.sundberg@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 september 2021