Detaljplan för Jordbro etapp 1

Detaljplanens syfte är att omvandla centrala Jordbro inklusive centrum. Inom denna detaljplan, Jordbro etapp 1, sker ett planarbete som syftar till att fler bostäder ska kunna byggas.

Detaljplaneförslaget innebär att området där före detta Jordbromalmsskolan ligger bebyggs med två bostadskvarter i tre till sex våningar. Bostäderna upplåts med varierade upplåtelseformer och planeras få stadsmässiga kvalitéer såsom entréer mot gata och förhöjda bottenvåningar för att öka tryggheten. Sammantaget byggs omkring 380 bostäder i denna etapp. Tillsammans med det ökade antalet bostäder i området planeras en naturnära F-9-skola i del av Hurtigs park.

En helt ny gata med trädplanteringar föreslås byggas parallellt med Moränvägen, mellan nuvarande centrum och skolområdet. Boendeparkering löses primärt med underjordiska garage.

Antagande 

Mellan den 2 juli och 27 augusti var planförslaget utställt på granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts i granskningsutlåtandet som finns att ta del av nedan. Detaljplanen planeras att tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 14 april.

Jordbro etapp 1 granskningsutlåtande.pdf

3D-modell av planförslag

Här kan du se en enklare 3D-modell av planförslaget för etapp 1.

Se 3D-modell av planförslag


Granskningshandlingar, etapp 1.

Plankarta granskning

Planbeskrivning granskning

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning del 1

Behovsbedomning del 2

Utredningar

Brandskyddslaget, Riskutredning, 2019

Ekologigruppen, Landskapsanalys Hurtigs park 2017-06-16

Ekologigruppen, Landskapsanalys Hurtigs park bil. 1 2017-06-16

Geosigma, Dagvattenutredning, 2018-04-16

M4Traffic, PM, trafikanalys 2017-08-08

Norconsult, MKB, 2019-05-26

Norconsult AB, trafikbullerutredning 2017-09-27

Norconsult AB, trafikbullerutredning bil. 1-11, 2017-09-27

Norconsult AB, trafikutredning, 2017-10-25

Norconsult AB trafikutredning bil. 1 2017-10-25

Sweco Civil AB, Markteknisk undersökningsrapport., Haninge krigsbranddamm 2017-12-04

Sweco Civil AB, PM Geoteknik, Haninge krigsbranddamm 2018-01-04


Om de andra etapperna

Under hösten 2018 startade den andra etappen där kommunen utreder placering av ett nytt kultur- och föreningshus, centrum och bostäder i anslutning till Jordbros pendeltågsstation. I tredje etappen som inte påbörjats ännu är avsikten att utreda lämplig markanvändning för nuvarande centrum med hänsyn till etapp 1 och etapp 2.

 

PLANSKEDE


Uppdrag: 9 september 2014
Samråd: 22 augusti till 2 oktober 2018
Granskning: 2 juli till 27:e augusti 2019
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 mars 2020