Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Detaljplan för Jordbro etapp 1

Detaljplanens syfte är att omvandla centrala Jordbro inklusive centrum. Inom denna detaljplan, Jordbro etapp 1, sker ett planarbete som syftar till att fler bostäder ska kunna byggas. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 8 juli.

Detaljplaneförslaget innebär att området där före detta Jordbromalmsskolan ligger bebyggs med två bostadskvarter i tre till sex våningar. Bostäderna upplåts med varierade upplåtelseformer och planeras få stadsmässiga kvalitéer såsom entréer mot gata och förhöjda bottenvåningar för att öka tryggheten. Sammantaget byggs omkring 380 bostäder i denna etapp. Tillsammans med det ökade antalet bostäder i området planeras en naturnära F-9-skola i del av Hurtigs park.

En helt ny gata med trädplanteringar föreslås byggas parallellt med Moränvägen, mellan nuvarande centrum och skolområdet. Boendeparkering löses primärt med underjordiska garage.

Meddelande om Laga kraft

Detaljplan för Jordbro etapp 1, vann laga kraft 2020-12-24. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Haninge kommun 2020-06-08 § 101. Beslutet att anta detaljplanen har sedan överklagats till Mark- och miljödomstolen, som har avslagit överklagandet. Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats, vilket innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vem som kan ha rätt till ersättning vid planläggning framgår av 14 kap. Plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 15 kap. 5 § i Plan- och bygglagen ska talan väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft.

Laga krafthandlingar

Genomförande

Då detaljplanen överklagats måste Mark- och miljödomstolens domslut inväntas. Först när detaljplanen vinner laga kraft kan genomförandet påbörjas. Tidplan för genomförande justeras. För att möjliggöra byggnationen har flera verksamheter i befintligt kultur- och föreningshus flyttat till andra lokaler. De första invändiga rivningarna påbörjas i de mindre sidobyggnaderna under hösten. När de sista verksamheterna har flyttat ut vid slutet av året påbörjas rivningen av huvudbyggnaden.

Om de andra etapperna

Under hösten 2018 startade den andra etappen där kommunen utreder placering av ett nytt kultur- och föreningshus, centrum och bostäder i anslutning till Jordbros pendeltågsstation. I tredje etappen som inte påbörjats ännu är avsikten att utreda lämplig markanvändning för nuvarande centrum med hänsyn till etapp 1 och etapp 2.

Kontakt

Sofie Nilsson

Planarkitekt

08-606 89 50

sofie.nilsson@haninge.se 

 

 

PLANSKEDE


Uppdrag: 9 september 2014
Samråd: 22 augusti till 2 oktober 2018
Granskning: 2 juli till 27:e augusti 2019
Antagande: 8 Juni 2020
Laga kraft: 24 december 2020

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 januari 2021