Detaljplan för Jordbro etapp 1

Detaljplanens syfte är att omvandla centrala Jordbro inklusive centrum. Inom denna detaljplan, Jordbro etapp 1, sker ett planarbete som syftar till att fler bostäder ska kunna byggas. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 8 juli.

Detaljplaneförslaget innebär att området där före detta Jordbromalmsskolan ligger bebyggs med två bostadskvarter i tre till sex våningar. Bostäderna upplåts med varierade upplåtelseformer och planeras få stadsmässiga kvalitéer såsom entréer mot gata och förhöjda bottenvåningar för att öka tryggheten. Sammantaget byggs omkring 380 bostäder i denna etapp. Tillsammans med det ökade antalet bostäder i området planeras en naturnära F-9-skola i del av Hurtigs park.

En helt ny gata med trädplanteringar föreslås byggas parallellt med Moränvägen, mellan nuvarande centrum och skolområdet. Boendeparkering löses primärt med underjordiska garage.

Överklagande

Detaljplanen överklagades den 9 juli 2020. Överklagandet inkom i rätt tid och har nu skickats till överprövande instans Mark- och miljödomstolen för prövning. 

Mark- och miljödomstolen handlägger normalt överklaganden inom sex månader innan de fattar beslut i ärendet. 

Antagande 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 8:e juni. Det justerade protokollet planeras att anslås på kommunens officiella anslagstavla den 18 juni. De sakägare och yttrande som lämnat synpunkter under samråd eller granskning och som inte fått sin synpunkt tillgodosett i detaljplanen kommer då att underrättas med information om hur ett eventuellt överklagande av beslutet kan göras. 

Antagandehandlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Jordbro etapp 1 granskningsutlåtande

Genomförande

Då detaljplanen överklagats måste Mark- och miljödomstolens domslut inväntas. Först när detaljplanen vinner laga kraft kan genomförandet påbörjas. Tidplan för genomförande justeras. För att möjliggöra byggnationen har flera verksamheter i befintligt kultur- och föreningshus flyttat till andra lokaler. De första invändiga rivningarna påbörjas i de mindre sidobyggnaderna under hösten. När de sista verksamheterna har flyttat ut vid slutet av året påbörjas rivningen av huvudbyggnaden.

3D-modell av planförslag

Här kan du se en enklare 3D-modell av planförslaget för etapp 1.

Se 3D-modell av planförslag


Granskningshandlingar, etapp 1.

Plankarta granskning

Planbeskrivning granskning

Samrådsredogörelse

Norconsult, MKB, 2019-05-26

Utredningar

Brandskyddslaget, Riskutredning, 2019

Ekologigruppen, Landskapsanalys Hurtigs park 2017-06-16

Ekologigruppen, Landskapsanalys Hurtigs park bil. 1 2017-06-16

Geosigma, Dagvattenutredning, 2018-04-16

M4Traffic, PM, trafikanalys 2017-08-08

Norconsult AB, trafikbullerutredning 2017-09-27

Norconsult AB, trafikbullerutredning bil. 1-11, 2017-09-27

Norconsult AB, trafikutredning, 2017-10-25

Norconsult AB trafikutredning bil. 1 2017-10-25

Sweco Civil AB, Markteknisk undersökningsrapport., Haninge krigsbranddamm 2017-12-04

Sweco Civil AB, PM Geoteknik, Haninge krigsbranddamm 2018-01-04


Om de andra etapperna

Under hösten 2018 startade den andra etappen där kommunen utreder placering av ett nytt kultur- och föreningshus, centrum och bostäder i anslutning till Jordbros pendeltågsstation. I tredje etappen som inte påbörjats ännu är avsikten att utreda lämplig markanvändning för nuvarande centrum med hänsyn till etapp 1 och etapp 2.

 

PLANSKEDE


Uppdrag: 9 september 2014
Samråd: 22 augusti till 2 oktober 2018
Granskning: 2 juli till 27:e augusti 2019
Antagande: 8 Juni 2020
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 september 2020