Detaljplan för Albyberg, etapp 2

Företagsområdet Albyberg byggs ut intill Jordbro trafikplats och nu pågår planläggning av den andra etappen. Planområdet ligger öster om väg 73 och gränsar till Albyberg etapp 1, Dalarölänken och Dalarövägen.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för etablering av ett differentierat arbetsplatsutbud och därmed möjliggöra att Haninges näringsliv kan fortsätta växa. Målbilden är ett välordnat verksamhetsområde inriktat på hållbar stadsutveckling. Det ska vara ett område för kontor och verksamheter av mindre störande och miljöpåverkande slag.

Kommunen äger marken inom planområdet och när detaljplanen genomförs kommer tomter säljas för etablering av olika verksamheter.

Detaljplanen var ute på samråd sommaren 2016. Nu pågår arbetet med att gå igenom inkomna yttranden samt bearbeta planförslaget med hänsyn till de synpunkter som har kommit in. När detta arbete är klart ska detaljplanen ställas ut under minst tre veckor. Om du eventuellt senare ska kunna överklaga detaljplanen krävs att du lämnar in dina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden som är nästa skede av planprocessen.

Utredningar genomförs löpande.

Från och med v. 39 år 2018 pågår bergundersökningar i detaljplaneområdet.

Samrådshandlingar

Albyberg E2, plankarta_160519

Planbeskrivning Albyberg e2_samråd

Albyberg gestaltning och principer

Naturvärdesinventering Albyberg etapp 2

MKB etapp 2

PM Dagvattenutredning Albyberg etapp 2

PM Geoteknik Albyberg etapp 2

PM Hydrogeologiska förutsättningar Albyberg etapp 2

PM hållbarhetsaspekter Albyberg etapp 2

PM Riskutredning Albyberg etapp 2

PM Trafikförsörjning Albyberg etapp 2

PM VA-utredning Albyberg etapp 2

Särskild arkeologisk utredning Albyberg etapp 2

PLANSKEDE

Uppdrag: 23 maj 2005
Samråd: 20 maj - 1 augusti 2016
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019