Detaljplaner för Jordbro, Albyberg

Haninge kommun tar ett helhetsgrepp om Jordbro för att få till en attraktiv, levande och tillgänglig miljö för de boende i Jordbro. I centrala Jordbro pågår planläggning inför en omfattande stadsomvandling där ett helt nytt centrum med kulturhus ska byggas vid pendeltågsstationen. Under de kommande åren planeras stadsdelen förtätas med över 1000 bostäder samtidigt som nya skolor och förskolor byggs ut.

Utvecklingen i Jordbro är inriktad på förtätning i redan bebyggda miljöer. Just nu pågår planläggning av centrala Jordbro inom detaljplanerna Jordbro etapp 1 och 2. Planläggningen syftar till att Jordbro centrum på sikt ska flytta till ett nytt läge i direkt anslutning till pendeltågsstationen. Ambitionen är att utveckla centrala Jordbro till en levande och variationsrik stadsmiljö med plats för bostäder, kultur och service. På längre sikt planeras även förtätning av områdena längre bort från centrum.

När stadsdelen förtätas blir Jordbros centrala parkstråk Höglundaparken en ännu viktigare mötesplats i området. Viktiga frågor i planeringen av det framtida Jordbro är bland annat att säkerhetsställa att det finns bostäder för livets alla skeenden. I stadsdelen ska det finnas en blandning mellan enbostadshus, flerbostadshus och arbetsplatser.

Albyberg

Öster om Jordbro utvecklas Haninges nyaste företagsområde Albyberg. Området ligger vid trafikplats Jordbro öster om väg 73 och är tänkt att utgöras av industri som inte är störande för omgivningen, som till exempel kontor och hotell. Utbyggnaden och planeringen av Albyberg sker i etapper. Detaljplanen för etapp 1 blev klar 2011 och utbyggnaden av etapp 1 pågår för fullt. Just nu planläggs den andra etappen i Albyberg. Hela Albybergs företagsområde kommer att bli cirka 80 hektar stort, varav etapp 1 utgör ca 33 hektar.

Pågående detaljplaner

Albyberg etapp 2

Del av Alby 1:9

Rudan 1:2, Jordbro företagspark

Jordbro etapp 1

Jordbro etapp 2

Gällande detaljplaner

Kalvsvik 11:1085 och del av 16:1 (före detta Lundaskolan)

Del av Kalvsvik 11:3 med flera, Jordbro

Albyberg etapp 1

Ny skola i Jordbro

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 mars 2019