Planuppdrag för Torvalla (Söderbymalm 1:1, 7:13, 7:1 m.fl)

I Haninge växer en tät och blandad stad fram där Torvalla har en viktig roll som mötesplats både i kommunen och Stockholmsregionen. Enligt visionen i stadsutvecklingsplanen vill Haninge kommun utveckla Torvalla som ett välkomnande och livfullt centrum för fritid-, kultur- och evenemang blandat med bostäder, skolor och handel. Här kan du läsa om utvecklingen av Torvallaområdet som är ett i tidigt och utredande skede och vad som händer nu.

Flygfoto över Torvalla-området med avgränsningsmarkering Foto: Haninge kommun

Haninge kommun är i ett tidigt skede av stadsbyggnadsprojektet. Det har inletts med en förstudie för att åstadkomma en effektiv arbetsprocess för såväl planering som genomförande. I förstudien har Haninge kommun undersökt det framtida behovet av anläggningar och ytor i Torvalla och tittat på förutsättningar att genomföra det utifrån perspektiven miljö, teknisk genomförbarhet och ekonomi.

Vad händer nu?

Fopha Invest har arbetat vidare med ett förslag som syftade till att konkretisera en målbild av Torvalla utifrån förstudien. Detta underlag har Haninge kommun analyserat och det får följdeffekter som vi behöver titta djupare på. I slutet på april 2022 beslutade därför kommunstyrelsen att förlänga avsiktsförklaringen med Fopha Invest till 2022-12-31.

Haninge kommun är inne i en kraftig tillväxt och vi är en viktig del i den regionala utvecklingen. Torvalla behöver sättas i det sammanhanget. Det är ett stort och komplext projekt och Fopha Invests förslag kräver flera utredningar även utanför planområdet. För att utveckla Torvalla på bästa sätt behöver vi mer kunskap innan vi kan gå vidare med en konkret markanvisning och detaljplanering.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 (§163) att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra flera utredningar, formulera förslag till uppdrag att ta fram planprogram och förslag till tillvägagångssätt för markanvisningar. Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört utredningsarbete i syfte att studera tänkbara scenarier med bostäder integrerat med idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28 (§113) att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, återkomma med förslag till planuppdrag för Torvallaområdet.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28 (§ 130) att godkänna en avsiktsförklaring mellan kommunen och Fopha Invest AB avseende nya bostäder inom Torvalla. Avsiktsförklaringen innebär att Fopha Invest AB tilldelas option på bostäder inom området, förutsatt att planuppdrag startas.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-27 (§ 119) att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Söderbymalm 1:1 m.fl. fastigheter inom Torvallaområdet.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-31 att upprätta ett avtal om förlängning av avsiktsförklaringen med Fopha Invest AB med tillhörande markreservation. Förlängningen ska gälla fram till och med 2022-04-30 och innehåller även ett åtagande från Fopha Invest AB att konkretisera bolagets bild av ett framtida Torvallaområde.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-25 att förlänga avsiktsförklaringen med Fopha Invest till och med 2022-12-31.

Ta del av förstudien av stadsbyggnadsprojektet Torvalla

Rapport från Fopha Invest, diarienummer: KS 2021/593

Kontakt

Magdalena Lundberg
Projektledare
magdalena.lundberg@haninge.se

Växel: 08-606 70 00

TIDPLAN

Det här är klart

Planuppdrag: 2019-05-27

Det här är kvar

Samråd:
Granskning: 
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 27 april 2022