Detaljplaner för Söderbymalm 3:9 m.fl. Östra folkparken

Detaljplanen ska medge byggrätt åt ny bostadsbebyggelse utmed Nynäsvägen med centrumfunktioner i bottenvåningarna. Planen ska också säkra gångvägar och cykelbanor längs Nynäsvägens västra sida, samt ta hänsyn till en möjlig framtida förlängning av Stationsvägen upp mot Nynäsvägen.

Söderbymalm, vid Haninge centrum Söderbymalm, vid Haninge centrum Foto: Haninge kommun

Området är en del av att den regionala stadskärnan som har som mål att Handens centrum ska bli mer attraktivt. Detaljplanen bidrar till det genom att tydligare definiera stadsrummet kring Nynäsvägen, ge fler boende i området och samtidigt tillföra området nya funktioner genom att möjliggöra lokaler i bottenplan på den nya bebyggelsen. Planen bygger på de tankar som finns i vinnarförslaget Parklife i arkitekttävlingen Europan12 som behandlade området.

Området har ett bra läge i centrala Handen med närhet till butiker och service. Det är också väl försett med kollektivtrafik både i form av bussar samt Handens pendeltågsstation som finns på gångavstånd. Utmed Nynäsvägen går också en regional cykelväg. Med ny bebyggelse med centrumfunktioner i bottenvåningarna kommer fler fotgängare och cyklister ha anledning att röra sig längs med Nynäsvägen, vilket gör utformningen som en stadsgata där gående och cyklister har prioritet extra viktigt.

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606-70 00

 

PLANSKEDE

Uppdrag: 18 maj 2015
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft

Senast uppdaterad: 8 november 2021