Detaljplan för Slätmossen 1:60 med flera, Vallavägen södra

Detaljplanens syfte är att möjliggöra den första etappen i en stegvis omvandling av Vallavägen till stadsgata.

Foto: Haninge kommun

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige gav den 29 augusti 2016 Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för marken precis söder om Vallavägen. För närvarande sker inget aktivt arbete med detaljplanen eftersom kommunen fokuserar på mer centrala delar av Handen.

Inget beslut är taget om att bygga hus längs Vallavägen. Däremot finns beslut om att utreda lämplig omfattning och utformning av ny bebyggelse i en planprocess. I en sådan planprocess informeras grannar och sakägare, i enlighet med plan- och bygglagen, och ges möjlighet att yttra sig under samråd och granskning innan något beslut om eventuell tillkommande bebyggelse kan tas.

Handlingar

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606-70 00

 

TIDPLAN

Status: Vilande

Det här är klart

Uppdrag: 29 augusti 2016

Det här är kvar

Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 9 maj 2022