Riksäpplet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnad av idrottshall och bostäder samt ändra befintligt användning av kontor i Riksäpplet 2 som medger skola/förskola.

Riksäpplet etapp 1 Riksäpplet etapp 1 Foto: Haninge kommun

Den 27 maj 2019 fick planavdelningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Riksäpplet som medger förskola/skola, idrottshall/kontor och bostäder. Planområdet regleras i dagsläget av detaljplan S132 där tillåten användning är handel och i vissa fall bostäder. För att möjliggöra fastighetsägarens förfrågan om en idrottshall samt skol- och förskoleverksamhet krävs att en ny detaljplan tas fram.

KONTAKT

Maja Paripovic
Planarkitekt
08-606 51 19
maja.paripovic@haninge.se

PLANSKEDE

Uppdrag: 27 maj 2019
Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 1 juli 2022