Detaljplan för Kolartorp 5:1, fd Stalands möbler

Kommunen arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheten Kolartorp 5:1 i Handen. Syftet med att ta fram detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadsbebyggelse. Planområdet består i dagsläget av en industrilokal och en skogbeklädd höjd. Området är idag inte planlagt.

Vad gör vi?

Här arbetar vi med att ta fram ett förslag till detaljplan för området. I detta arbete görs utredningar som svarar på vilka förutsättningar platsen har och vilken typ av service som behövs på platsen. Det vi kommer att undersöka närmare är naturvärden, eventuella markföroreningar från tidigare verksamheter, risker kopplade till spårtrafik samt förutsättningar för dagvattenhantering och geoteknik. När platsens förutsättningar har tydliggjorts tas ett förslag till bebyggelse att fram.

Vad händer nu?

Vi planerar att detaljplanen går ut på samråd under 2022. Mer specifik tidplan kommuniceras inom kort. Under samrådet finns det möjlighet att ta del av planförslaget och lämna synpunkter till oss som arbetar med planen.

Handlingar

 

KONTAKT

Sofie Nilsson
Planarkitekt
plan@haninge.se

Växel: 08-606 70 00

TIDPLAN

Status: Pågående

Det här är klart

Uppdrag: 4 april 2016

Det här är kvar

Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 25 mars 2022