Detaljplaner för Söderbymalm 3:458 med flera Haninge centrum - södra entrén

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 12 oktober 2020– 3 november 2020.

Meddelande om granskningsutlåtande

Efter granskningstiden har inga större ändringar gjorts i planförslaget vilket framgår av granskningsutlåtandet.

Detaljplanen beräknas antas av Kommunstyrelsen den 2021-01-25.

Granskning

Följande handlingar har upprättats till granskningen:
• plankarta med planbestämmelser och grundkarta
• planbeskrivning
• behovsbedömning
• samrådsredogörelse

Detaljplaneförslagets huvudsakliga syfte är att möjliggöra för tredimensionell fastighetsbildning och att nuvarande gångtunnel under Eskilsvägen omvandlas till yta för centrumändamål. Utöver detta syftar detaljplaneförslaget även till att skapa förutsättningar för en tydligare entré till gallerian och därmed möjliggöra förbättrad tillgängligheten och trygghet.

Granskningshandlingar

KONTAKT

Eljesa Kasa
Planarkitekt
08-606 52 02
eljesa.kasa@haninge.se

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606-70 00

 

PLANPROCESSEN

Det här är klart

Uppdrag: 9 oktober 2017
Samråd: 4 juni - 16 juli 2019
Granskning: 12 oktober - 3 november 2020
Antagande: 25 januari 2021

Det  här är kvar

Laga kraft:

Senast uppdaterad: 22 april 2022