Söderbymalm 3:470 m.fl, Runstensskolan

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny grundskola, i uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att förtäta planområdet med bostäder.

Runstensskolan Foto: Haninge kommun

2020-06-10 gav Kommunstyrelsen stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan för Söderbymalm 3:470 med flera som medger skola och som utreder om det är möjligt att förtäta med bostäder inom planområdet.
Planuppdraget inkluderar fastigheterna Söderbymalm 3:470-71 samt delar av 3:469 som ägs av Tornberget, Haninge kommun och Haninge Bostäder.

Vad ska detaljplanen utreda?

Detaljplanen ska utreda förutsättningarna för att skapa en ny och större grundskola med plats för 525 elever. Eftersom planområdet ligger i ett centralt läge i Handen ska detaljplanen även utreda om det är möjligt att förtäta planområdet med bostäder och kontor. I detaljplanearbetet är det viktigt att utreda hur en kvalitativ skola och skolgårdsmiljö kan bli till på platsen.

Inledningsskede

Just nu befinner sig detaljplanen i ett inledningsskede. Under inledningsskedet görs utredningar för viktiga frågor som berör planområdet. Viktiga frågor i det här skedet är bland annat dagvatten, kulturmiljövärden, framtida utformning och lokalisering för bebyggelsen och hur en stadsmiljö kan skapas som är i linje med stadsutvecklingsplans ambitioner med Handen. Inom projektet prövas även hur olika samverkansformer kan ske mellan kommunala bolag eftersom planområdet i stort sett består av kommunala fastighetsägare.

När frågorna är utredda tas ett förslag till detaljplan fram och ställs då ut för samråd, då finns det möjlighet att ta del av förslaget i sin helhet samt lämna synpunkter på planförslaget

Tidplan

Detaljplanen beräknas gå ut på samråd under hösten 2022.

Kontakt planarkitekt

Senast uppdaterad: 20 april 2022