Detaljplan för Lillcentrum Söderbymalm 3:337 m.fl.

Kommunstyrelsen gav 2017-03-27 Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Söderbymalm 3:337. Området omfattar ett antal bostadskvarter som ägs av Stena fastigheter i anslutning till Handens tidigare centrum, ”Lillcentrum”.

Fotograf: Haninge kommun Foto: Haninge kommun

Vad gör vi? 

Syftet med detaljplanen är att pröva hur området kring Lillcentrum kan utvecklas med nya bostäder, handel och förskolor, utifrån ambitionen att utveckla en attraktiv regional stadskärna och samtidigt beakta boendes krav, miljö- och klimatmål samt områdets kulturhistoriska värden.

Vad händer nu?

Planarbetet för Lillcentrum är pausat och kommunen arbetar med ett nytt uppdrag för områdets södra del, Eskilsvägen. 

Handlingar

Kontakt

Planavdelningen

plan@haninge.se

Växel 08-606-70 00

 

TIDPLAN

Status: Vilande

Det här är klart

Uppdrag: 27 mars 2017

Det här är kvar 

Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Senast uppdaterad: 9 maj 2022