Detaljplan för Söderby 2:2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lokaler för kommersiella verksamheter på bottenvåningen inom fastigheten Söderby 2:2.

Arbete pågår med planläggning av fastigheten Söderby 2:2 i södra Brandbergen. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för förtätning genom att ge möjligheter för nya bostäder och verksamheter i närheten av Klockarleden, därutöver ska detaljplanen bidra till dagvattensstrategins mål om lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten. 

Under kvartal 4 2018 var detaljplanen ute på samråd. I samband med detta kom en del synpunkter in och dessa ses nu över innan detaljplanen ska ut på granskning. I samband med att granskning sker finns det möjligheter att lämna synpunkter på granskningsförslaget. Granskning är planerad att ske under kvartal 4 2019.

Samrådshandlingar

Försättsbrev samråd

Plankarta samråd

Planbeskrivning

Behovsbedömning del 1

Behovsbedömning del 2

Trafikbullerutredning

Dagvattenutredning

Planuppdrag

PLANSKEDE

Uppdrag: 30 maj 2016
Samråd: 14 november - 20 december 2018
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019