Detaljplan för Söderby 2:2

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus på platsen med lokaler för kommersiella verksamheter i bottenvåningen. Bebyggelsen ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och samverka väl med sin omgivning och på så vis skapa ett attraktivt gaturum.

Detaljplaneförslaget innebär att fastigheten Söderby 2:2 bebyggs med flerbostadshus i varierande våningsantal. I bebyggelsens bottenvåning ges det möjligheter för publika verksamheter och på delar av bebyggelsens tak ska en bostadsgård finnas. Bebyggelsen ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet, bland annat ska delar bebyggelsens sockelvåning ha en tydlig markering och utformas i tegel för att tydliggöra bottenvåningens offentliga verksamheter. Sammantaget innebär planförslaget att 70 bostäder kan tillkomma.

Under kvartal fyra 2018 var detaljplanen ute på samråd. I samband med detta kom en del synpunkter in och dessa har beaktats när ett granskningsförslag har arbetats fram. Synpunkterna från samrådet finns sammanfattade och besvarade i  samrådsredogörelsen.

Efter samrådet har detaljplanen varit utställd för granskning under tiden 6 februari 2020 - 13 mars 2020. Efter granskningstiden har mindre ändringar gjorts i planhandlingarna vilket framgår av granskningsutlåtandet.

Detaljplanen är överklagad


Detaljplanen för Söderby 2:2 har överklagats till Mark- och miljödomstolen. När ett avgörande är klart kommer informationen publiceras här på hemsidan.

3D-modell

Nedan ges en modell av planförslaget i 3D, tryck på bilden för att kunna ta del av modellen.

Planområdet 3d

Antagandehandlingar 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning del 1

Behovsbedömning del 2

Utredningar

Trafikbullerutredning

Dagvattenutredning

PM Geoteknik

MUR Geoteknik

Riskanalys

Solstudier

 

PLANSKEDE

Uppdrag: 30 maj 2016
Samråd: 14 november - 20 december 2018
Granskning: 6 februari - 13 mars 2020
Antagande: 11:e juni 2020
Laga kraft:

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 juli 2020