Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Processen kring nya tillfälliga bostäder i Vendelsö

Haninge kommun växer och med det även behovet av bostäder. Kommunen har ett kontinuerligt behov av bostäder och lokaler för olika målgrupper och planeringen av detta sker utifrån kommunövergripande perspektiv där flera olika förvaltningar och avdelningar jobbar tillsammans. Området vid Vendelsömalmsvägen identifierades som ett lämpligt område för tillfälliga bostäder redan under 2016 och planeringen påbörjades efter beslut i kommunfullmäktige.

Innan ett bygglov beviljas genomför kommunen en utredning och olika underlag krävs in - detta är reglerat i plan- och bygglagen.

För att starta en byggnation krävs en ansökan om lov eller anmälan

Bygglovet söks av det företag som ska uppföra byggnaderna. Vid handläggningen av en ansökan om lov ska stadsbyggnadsnämnden i vissa fall underrätta kända sakägare och organisationer med flera som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. Dessa synpunkter behandlas sedan av kommunens bygglovsavdelning och beslut om bygglov fattas av stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott. För att garantera rättssäkerhet och en saklig bedömning finns möjligheter att överklaga beslut i flera olika instanser.

Beslut granskas och överklagas enligt gällande lagstiftning

När bygglovsansökan Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen beviljades 2017 gjorde kommunen ett utskick till 21 fastighetsägare, en bostadsrättsförening och ett bolag i området. Det kom in 35 synpunkter och frågor till kommunen och målet gick efter prövning av Länsstyrelsen till mark- och miljödomstolen som upphävde kommunens beslut då de ansåg att kommunen inte informerat tillräckligt.

Bygglovsärendet gick då tillbaka till kommunen som gjorde ett nytt informationsutskick. Denna gång till 34 fastighetsägare. Ärendet anslogs också på kommunens anslagstavla, i fyra trappuppgångar och lämnades i brevlådor till två företag. Denna gång kom det in 10 frågor och synpunkter. I maj 2018 ger Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott bygglov på nytt. Detta beslut överklagas av sakägare till Länsstyrelsen.

I september 2018 upphävs bygglovet av Länsstyrelsen som anser att kommunen missat att informera två föreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar samt en samfällighet i området. Ärendet återförvisas till stadsbyggnadsnämnden. De parterna ges då möjlighet att yttra sig.

De överklaganden som är aktuella efter detta avvisas eller avslås av Länsstyrelsen.

I augusti 2019 avslår även mark- och miljööverdomstolen samtliga överklaganden.

Därefter överklagar sakägare till mark- och miljööverdomstolen som i oktober 2019 beslutar att inte ge prövningstillstånd.

Vad händer nu

Flexon AB har påbörjat arbetet med att etablera byggarbetsplatsen för att kunna starta arbetet så snart ett starbesked lämnats. 

Dock har de nu pausat sitt arbete, då byggarbetsplatsen utsatts för sabotage och hot mot personalen. Företaget har polisanmält detta. Företaget bedömer att de i nuläget inte kan garantera säkerheten för personalen.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 november 2020