Vendelsömalmsvägen–Lisebergsvägen

Vid Vendelsömalmsvägen–Lisebergsvägen byggs temporära bostäder. Det är åtta enplanshus med totalt 21 lägenheter.

Foto: Idéskiss Pierre Dupont Arkitektkontor AB. De hus som byggs kommer enbart att ha sadeltak.

Bostäderna uppförs på mark som har tillfälligt bygglov för uppställning av bostäder under en begränsad tid om max 10 + 5 år.
Husen står på skruvar och marken kommer att återställas till ursprungligt skick då husen ska bort. Husen monteras med modulenheter.

Uppdraget har utförts av företaget Flexon AB.

 

Vad är status på projektet?

Projektet har försenats av flera skäl. Dels för att det har förekommit hot mot personal och sabotage på byggarbetsplatsen – flera polisanmälningar har genomförts. Även enskilda förtroendevalda har fått ta emot hot. Dels på grund av ett byggstopp som genomfördes på önskemål av Haninge kommun för att kunna klarlägga avtalsförhållandena. Haninge kommun har anlitat en extern part, Mannheimer Swartling, som har gjort bedömningen att Haninge kommun är civilrättsligt bunden av avtalet.

Med anledning av byggstoppet förra året har det uppstått merkostnader för Flexon som Haninge kommun har betalat viss del av. Detta har överklagats till Förvaltningsrätten. Haninge kommun välkomnar förvaltningsrättens prövning för att se om vi har gjort en korrekt bedömning.

Under handläggningen av bygglovsärendet och inför beslut om slutbesked, har bygglovsavdelningen funnit avvikelser i byggnationen. Byggnationen måste följa plan- och bygglagen, därför behöver Flexon söka nytt bygglov för de åtgärder som Haninge kommun bedömer inte följer gällande bygglov. Haninge kommun har också valt att ta in en extern part för att granska bygglovsavdelningens bedömning om att ett nytt bygglov behöver sökas och denne delar bygglovsavdelningens bedömning.

 

Målgrupp för lägenheterna

Kommunen växer och har fortsatt stort behov av bostäder. Men eftersom projektet har dragit ut på tiden kan behoven ha förändrats. Därför genomför Haninge kommun nu en inventering av vilka grupper som har mest behov av bostäder.

Kontakt

Haninge kommun
Annica Lempke,
direktör avdelningen samhällsplanering och ledning
haningekommun@haninge.se

Entreprenör
Flexon AB
info@flexon.se

Senast uppdaterad: 1 november 2021