Utveckling av Jordbro

Under 2021 fortsätter och påbörjar Haninge kommun flera projekt i Jordbro. Det pågår förberedelser för byggnation av drygt 367 nya bostäder och förskolor i centrala Jordbro. I april flyttade kultur- och fritidsverksamheten in i nya moderna lokaler i centrum. Och mot hösten blir också den nya Höglundaparken klar. Projekten möjliggör att fler kan bo i Jordbro i nära anslutning till service, skolor, kultur och vacker parkmiljö.

Skiss över Jordbro etapp 1 Foto: Kirsh + Dereka Arkitekter

Förberedelser för nya bostäder

I april blev ombyggnationen av före detta matbutiken Bazaar i centrum klar som nu rymmer bibliotek, kulturscen och fritidsgård. Under sommaren blev rivningen av gamla kultur- och föreningshuset klar.

Nu sker följande:
- Haninge kommun har påbörjat byggnationen av den allmänna platsmarken (gator samt gång- och cykelvägar samt nytt ledningsnät för dagvatten, vatten och avlopp).
- Byggaktören Sveafastigheter planerar starta grundläggning och byggnation av bostäder i det östra bostadskvarteret sommaren 2021.

Fler projekt som pågår i Jordbro under 2021:

- Byggnation av förskolan Blåsippan pågår och beräknas bli klar under sommaren 2021. Därefter påbörjas rivning och nybyggnation av Förskolan Hemsö. Förskolan Långbäling planeras att stänga inför sommaren 2022. Under hösten bygger Haninge kommun om gatunätet samt nytt ledningsnät för dagvatten, vatten och avlopp vid förskolan. Därefter kommer en ny förskola ta form på platsen.

- Under hösten blir upprustningen av den nya Höglundaparken klar. Parken får bland annat ny växtlighet och offentlig konst.

- Haninge bostäder renoverar fyra bostadshus på Södra Jordbrovägen 19-33. Upprustningen innefattar bland annat fasadbyte, fönsterbyte, balkongrenovering, inglasning av balkonger och ombyggnad av taken. Husen utrustas även med solceller. Projektet planeras att bli färdigställt under 2023. Läs mer på sidan Modernisering av Södra Jorbrovägen.


Planarbete pågår för nytt centrum

Nu pågår planering av den andra etappen i planarbetet för utvecklingen av Jordbro. I denna utreder kommunen placering av ett nytt kultur- och föreningshus, centrum och bostäder i anslutning till Jordbros pendeltågsstation. Detaljplanen för Jordbro etapp 2 var ute på samråd under senvåren 2021.

Senast uppdaterad: 1 september 2021