Örnens väg

Wallenstam och Mecon Bygg AB utför arbeten för kvarteren Parkstråket 1 och 2 inom planområdet för Örnens väg.

Inför utbyggnaden av detaljplanen för Örnens väg bygger kommunens entreprenör ut bland annat vatten och avlopp samt vägar. 

Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15, ska följas.

Detaljplanen för Örnens väg vann laga kraft 17 juli 2017. Detaljplanen möjliggör byggnation av 450-500 lägenheter samt skola och förskola.

Tillfällig gångväg

Karta som visar tillfällig gångväg vid Örnens vägFoto: Haninge kommun

Kontakt

Tony Lund
Byggledare utbyggnad allmän platsmark
tony.lund@afconsult.com

Wallenstam
Byggherre Parkstråket
020-400 100
kundservice@wallenstam.se

Turbinen AB
Byggherre skola
08-93 61 60
info@turbinen.se

Senast uppdaterad: 27 januari 2021