Hermanstorp

Här arbetar Haninge kommun för att bygga ut gator och vatten och avlopp i omvandlingsområdet Hermanstorp. Målet är att göra om det före detta fritidshusområdet till ett möjligt permanentboende med kommunal service i form av vatten, avlopp, bra vägar och förskola.

Hermanstorp Hermanstorp Foto: Haninge kommun

Detaljplanen syftar till att omvandla ett före detta fritidshusområde så att man kan använda det som permanentboende med kommunal service som vatten och avlopp, gator av högre kvalitet samt förskola. Haninge kommun har skrivit kontrakt med entreprenören JVAB för planerade arbeten i Hermanstorp. Planering av etappindelningar och tidsplaner för dessa arbeten pågår. Vissa förberedande arbeten kommer att utföras på plats och etablering av arbetsstyrka kommer ske i slutet av maj.

Förberedande arbeten

·       Märkning av arbetsområdets gränser, start vecka 15.

·       Geoprovtagning med borrigg (kompletterande undersökning för att få kontroll på eventuella berg), start vecka 18.

·       Uppmärkning av träd inför fällning, start vecka 15.

·       Trädfällning i samråd med respektive fastighetsägare varefter det närmar sig med fällning på berörda fastigheter, start vecka 16.

Kommunen kommer att kalla alla fastighetsägare till ett informationsmöte där vi informerar om projektet, tidsplaner och etapper. Kallelsen kommer via brev. Information om mötet publiceras även på vår hemsida.

Att tänka på inför era egna byggnationer i området är att VA-anslutning inte kan ske förrän hela VA-nätet är färdigbyggt, besiktigat och godkänt. Det sker om cirka 2 år. En VA-anslutning krävs för att få slutbesked för nybyggnation av hus.

Projekteringen har skett utifrån detaljplanen. Dock ser vi att vissa inkomna styckningsansökningar inte följer de föreslagna styckningarna i detaljplanen. Detta kan resultera i att fler serviser (VA, el & fiber) kommer att krävas, eventuellt kan även större dimensioner på VA-stammar behövas. Tyvärr innebär sådana här ändringar i sent skede att det både kan bli dubbelarbete med stora kostnader som följd och att projektet tar längre tid än nödvändigt.

Inför styckning och senare ansökan om bygglov är det önskvärt att ni samordnar era planer med kommunens projektledare Peter Wrangsell för att säkerställa att inga konflikter med kommunala anläggningar uppstår.

Kontakt

Peter Wrangsell, projektledare

telefon: 08-606 92 93

peter.wrangsell@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 maj 2022