Samhällsplanering och byggprojekt

Samhällsplanering handlar om att utforma den bebyggda miljön och att skapa förutsättningar för att få till en långsiktigt hållbar livsmiljö. Inom detta ingår att värna om ekologiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv. Haninge är inne i en expansiv fas och snart kommer det bo 100 000 invånare i kommunen. Samhällsplaneringen ger förutsättningar för att fler ska kunna bo i kommunen.

Översiktsplan

Översiktsplanen täcker hela kommunen och här ges generella riktlinjer för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Översiktsplan visar mål, strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i Haninge fram till år 2030, med en utblick mot år 2050. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för bostadsförsörjningen och fungerar som ett stöd för framtida planering genom att sätta varje plats i ett större och övergripande sammanhang.

Utvecklingsprogram och planprogram

Utvecklingsprogram och planprogram ligger till grund för kommande detaljplaner och andra förändringar och förbättringar som ska göras i ett specifikt område eller stadsdel.

Detaljplanerna

Detaljplanerna utgår ifrån översiktsplanen och reglerar användningen av mark- och vattenområden inom en bestämd del av kommunen.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller både när det ska byggas nytt och när byggnader ska ändras eller rivas. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2020