Översiktsplanering och detaljplaner

Översiktsplanen har många uppgifter. Den ska först och främst skapa handlingsberedskap inför beslut om användningen av mark och vatten. Handlingsberedskap innebär att i förväg ta reda på vilka tillgångar som finns i kommunen, om resurserna på något vis är begränsade eller hotade och hur de i så fall kan stärkas.

Utvecklingsprogrammen

Utvecklingsprogrammen ligger till grund för kommande detaljplaner och andra förändringar och förbättringar som ska göras i ett område.

Detaljplanerna

Detaljplanerna utgår ifrån översiktsplanen och reglerar användningen av mark- och vattenområden inom en bestämd del av kommunen.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller både när det ska byggas nytt och när byggnader ska ändras eller rivas. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 december 2016