Naturvårdsprojekt

För att bevara, utveckla och öka kunskapen om vår natur genomför Haninge kommun olika naturvårdsprojekt. Det kan till exempel vara restaurering av våtmarker, frihuggning av ädellövträd, inventeringar och kartläggningar av olika växt- och djurarter eller skyltning och upprustning av stigar och rastplatser i naturområden.

Flera av naturvårdsprojekten som kommunen genomför är delfinansierade genom det lokala naturvårdsanslaget LONA som är ett stadsbidrag vars syfte är att stärka den lokala naturvården och kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang. Du kan läsa mer om LONA på Länsstyrelsens och Naturvårdverkets hemsidor. Det är Länsstyrelsen som beslutar om vilka projekt som får bidrag.

Har du fladdermöss i huset? Tipsa oss!

I sommar inventerar Södertörnskommunerna fladdermöss, och vi behöver din hjälp för att ta reda på var de bor. Om du bor på Södertörn och har fladdermöss i huset, eller känner till någon annan plats där fladdermöss bor, hjälp oss genom delta i vår tipsinsamling!

Södertörnskommunernas fladdermusinventering utförs av naturkonsultföretaget Ecocom och som har tipsinsamling.

Ecocoms tipsinsamling

Fladdermöss bor ofta i äldre byggnader eller ihåliga träd men kan även bo i andra typer av utrymmen. Om du känner till en plats där fladdermöss bor så följ länken och tipsa oss. Under 2019 kommer vi sedan att höra av oss till några av er som tipsat för att följa upp tipset.

Fladdermusprojektet drivs av Södertörnsekologerna som är en kommunal naturvårdssamverkan mellan tio kommuner i Stockholm län. Det övergripande syftet med projektet är att överblicka fladdermössens artsammansättning, utbredning och status på Södertörn. Just kunskapen om fladdermössens boplatser är en viktig pusselbit för att kunna bevara organismgruppen för framtiden. Projektet är delfinansierat med LONA- bidrag (från Naturvårdsverket) och pågår mellan 2017-2019.

Skutans viltvatten

Skutans naturområde ligger precis söder om stadsdelen Brandbergen i Haninge. Med sitt tätortsnära läge besöks Skutan ofta av skolor och förskolor.

I området finns en våtmark och delar av den består under vissa tidsperioder av öppet vatten, så kallad vattenspegel. På senare år har vattenspegeln växt igen och minskat i storlek. Det har bidragit till att fåglar som tidigare häckat i Skutans naturområde inte längre gör det. Med detta projekt vill Haninge kommun rensa i delar av våtmarken och anlägga en dammvall för att vattenytan ska bli större och så att fåglar återigen ska använda platsen för häckning.

Att livsmiljöerna kring våtmarker både bevaras och utvecklas ingår i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Eftersom Skutan används av skolor och förskolor finns det också ett högt utbildningsvärde i att skapa bättre förutsättningar för fågellivet kring våtmarken.

Projektet finansieras delvis genom det lokala naturvårdsanslaget (LONA).

Våtmark i Fladen

Fladen hittar man vid ön Utö i Haninges skärgård och området har en gång i tiden varit en av Stockholms skärgårds bästa platser för yngelproduktion.

Idag är det inte lika gott om yngel i Fladen och en orsak till detta är övergödningen, alltså höga halter av exempelvis näringsämnena kväve och fosfor. Vi vill att platsen ska bli en bra plats för fiskar att reproducera sig på igen så att fiskebeståndet kan öka, särskilt för gädda och abborre.

Genom att anlägga en våtmark kommer näringsämnena att minska i Fladen och det innebär att vattenkvaliteten och fiskynglens miljö kommer förbättras. Dessutom är en våtmark en bra boplats för många olika fågelarter.

2013 beviljades projektet pengar genom det lokala naturvårdsanslaget (LONA). Haninge kommun står också för finansieringen och tillsammans med en ideell förening kommer kommunen genomföra projektet.

Barnens närnatur

I projektet kartläggs och identifieras barnens närnatur. Det vill säga vilka naturområden runt skolor och förskolor som används för lek och undervisning.

De områden som används i undervisningssammanhang är betydelsefulla. Att veta var dessa områden finns är viktigt för den framtida utvecklingen och övrig fysisk planering i kommunen.

Projektet vill även undersöka på vilket sätt de olika naturområdena används och vad skolor och förskolor tycker är viktigt för att ett naturområde ska användas. Vidare vill projektet kartlägga om det finns skolor och förskolor som upplever att de har brist på tillgång till närnatur. Projektet genomförs genom en enkätundersökning riktad till kommunens förskolor och skolor. Resultatet kommer att sammanställas i en rapport och i form av en digital karta.

Det är också kommunens ansvar att värdefulla delar av den tätortsnära naturen bevaras. Det gäller naturområden med både höga biologiska värden och höga sociala världen.

Var finns fladdermössen i Haninge kommun?

Projektet går ut på att inventera bergrum och gamla fort med mera, för att hitta platser som fladdermössen bor på.

De platser som fladdermössen bor på har Sverige bestämt sig för att skydda och då behöver man veta vart dessa finns någonstans. Projektet är tänkt att göra just detta. Genom att kartlägga vart fladdermössen finns ökar vi också vår kunskap om dem.

Projektet, som pågår under 2015, är ett samarbete mellan Haninge kommun, Svenska naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden. En del av finansieringen av projektet gör genom det lokala naturvårdsanslaget (LONA).

Detta har hänt hittills
I augusti 2012 inventerades 20 olika områden i kommunen och sammanlagt påträffades minst åtta arter, nio om man räknar både Brandts- och Mustaschfladdermus som är svåra att åtskilja.

De påträffade arterna är:

  • Vattenfladdermus
  • Brandts-/ Mustaschfladdermus
  • Nordisk fladdermus
  • Gråskimlig fladdermus
  • Dvärgfladdermus
  • Stor fladdermus
  • Långörad fladdermus
  • Trollfladdermus

Vanligast förekommande var Nordisk fladdermus, Vattenfladdermus och Dvärgfladdermus. Dessa tre arter utgjorde tillsammans närmare 80 % av alla observationer.

Fladdermusguidning
Håll utkik på hemsidan och i kommunens naturguideprogram för kommande guidningar av fladdermöss. Naturguideprogrammet hittar du på hemsidan, i kommunhuset och på biblioteken i Haninge samt i rutan till höger på denna sida.

Om du ser fladdermöss i Haninge
För att få in så mycket information som möjligt uppmanar vi alla Haningebor att e-posta eller ringa och rapportera var det finns fladdermöss. Projektet tar gärna emot information om var det finns byggnader där fladdermöss bor under sommaren eller vintern eller andra områden där det ofta flyger fladdermöss. Om du e-postar så använd gärna formuläret till höger "Rapportera fladdermössfynd".

Odla din fisk hemma och ät tomater från bokhyllan

I växthuset i Berga produceras fisk och grönsaker i slutna system, med en metod kallad akvaponi. Det enda som tillförs systemet är fiskfoder och regnvatten. Grönsakerna vattnas med avloppsvatten från fiskodlingen, som samtidigt renas för att sedan återföras till fisktankarna.

Förhoppningen är att forskningen ska leda fram till metoder att producera livsmedel mer lokalt, även i urbana områden.

Växthuset har tillkommit i samarbete mellan KTH, Haninge kommun, Berga naturbruksgymnasium och Stockholms läns landsting. Projektet finansieras med EU-medel.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 juni 2018