Invasiva främmande arter

Genom historien har människor avsiktligt och oavsiktligt bidragit till att växter och djur flyttats från sina ursprungliga miljöer till nya platser där de med tiden har kunnat etablera sig. En främmande art som börjar sprida sig kraftigt i naturen och hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiv. Invasiva främmande arter kan ibland även utgöra en fara för människors hälsa eller orsaka stora ekonomiska skador.

Jätteloka blomställning Foto: Magnus Granbom

Lagstiftning

Sedan den 1 januari 2015 finns EU-förordning nr (1143/2014) som reglerar hanteringen av ett urval invasiva främmande arter inom EU. Dessa arter får bland annat inte spridas i naturen och ska bekämpas av ägaren till den fastighet där arten förekommer.

Ett exempel på en invasiv främmande art som är upptagen i EU-förteckningen över reglerade arter och som finns i Haninge kommun är jätteloka.

Läs mer om EU-förordningen om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats

Jätteloka

Jätteloka är en invasiv främmande art som regleras i EU-förordning nr (1143/2014). Ansvaret för och skyldigheten att årligen på förekommande platser genomföra bekämpning av jätteloka ligger hos fastighetsägaren. Haninge kommun och andra berörda fastighetsägare i kommunen har under flera år arbetat metodiskt med bekämpning av jätteloka utifrån en bekämpningsplan som togs fram 2011.  

Här finns mer information om bekämpning av jätteloka i Haninge kommun

Här finns information om jätteloka på Naturvårdsverkets webbplats

Här finns information om bekämpning av jätteloka på Naturvårdsverkets webbplats

Här finns ett faktablad om jätteloka 


Nationell förteckning över invasiva främmande arter

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell förteckning över invasiva främmande arter som är av särskild betydelse för Sverige. Detta görs för att kunna vidta åtgärder för arter som är ett problem i Sverige men som inte omfattas av EU-förordning nr (1143/2014). Ett exempel på en art som nämns i sammanhanget och som förkommer i Haninge kommun är parkslide. 

Läs mer om arbetet med en nationell förteckning på Naturvårdsverkets webbplats

Parkslide

Parkslide är en invasiv främmande art som inte är reglerad i EU-förordning nr (1143/2014), men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark. Det finns idag inga metoder som innebär att man får bort parkslide på kort sikt och en felaktig bekämpning kan också leda till att man förvärrar situationen och ökar spridningen. Ibland kan det därför vara bättre att låta bli att bekämpa växten. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en ny vägledning för bekämpning av parkslide som beräknas vara klar under våren 2021.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om parkslide

Här finns ett faktablad om parkslide


Avfall från invasiva främmande växter

För att förhindra spridning ska växtavfall från invasiva främmande växter förpackas i dubbla, väl förslutna plastpåsar/plastsäckar. Invasiva främmande växter får inte slängas som trädgårdsavfall eller läggas på kompost. Transport av växtavfall från reglerade invasiva främmande arter är endast tillåten om den görs till avfallsstation för destruktion. Det samma gäller för massor som innehåller frön och växtdelar. 

Var får du slänga avfall från invasiva främmande växter i Haninge kommun?

Läs mer om hur du hanterar ditt växtavfall från invasiva främmande växter på SRVs webbplats

Rapportera observationer

Har du sett en invasiv främmande art?

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter. Enklast rapporterar du på invasivaarter.nu. Där kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tas upp på EU:s förteckning och några vanliga invasiva främmande arter som inte är EU-listade. 

Här hittar du mer information om hur du rapporterar.

Kontakt

Magnus Granbom
Naturvårdshandläggare
08-606 47 46

jätteloka@haninge.se

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2021