Taxor och avgifter

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är.

Ibland händer det saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat. Vi tittar alltid på hur gränserna såg ut när fastigheten bildades och om någon förändring skett sedan dess. Att reda ut gränserna för en fastighet kan leda till en komplicerad mätning eller bli besvärlig för att grannarna har olika uppfattning om var gränsen går.

Det kan ta tid att reda ut servitut, alltså en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Till exempel rätt att använda en väg eller en brunn.

Det kan visa sig att det är oklart hur marken får användas, vilket gör att det behövs mer omfattande samråd med kommun och länsstyrelse.

Ibland kan olika hinder leda till att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner. Ett exempel kan vara att strandskyddsdispens inte medges.

Fasta belopp - Grundbelopp tas ut på alla inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning 

Lantmäterimyndigheten tar från och med 2019 ut ett fast belopp för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång eller om ansökan återkallas. Det fasta beloppet täcker i huvudsak lantmäterimyndighetens administrativa kostnader och består av ett grundbelopp samt när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp.

Grundbelopp (1-2 berörda fastigheter): 3400 kr
Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter): + 2400 kr
Tilläggsbelopp (6 > berörda fastigheter): + 5000 kr

Exempel:

  • Om en fastighet klyvs i två klyvningslotter berörs totalt tre fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3400 kr + 2400 kr = 5800 kr.
  • Om fem nya fastigheter styckas av från en fastighet berörs totalt sex fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3400 kr + 5000 kr = 8400 kr.

Priser för handläggning

Timtaxan ser för närvarande ut enligt följande, (gäller från 1feb 2018):

  • Förrättningslantmätarnas taxa varierar för närvarande mellan 1420-1550kr/h beroende på ärendet komplexitet
  • Mätnings- och kartingenjörers taxa: 1420kr/h

Fasta belopp för vissa åtgärder

Från och med 2019 gäller fasta belopp, även kallat saktaxor, för avvisande av ansökningar och vissa åtgärder enligt anläggningslagen (AL), se nedan. De fasta beloppen gäller för nya ansökningar som inkommer från och med 1 januari 2019, pågående förrättningar debiteras enligt tidigare gällande taxa (fasta grund- och tilläggsbelopp och timtaxa)

Fasta belopp för hel åtgärd - Ingen tidsdebitering

Avvisande av ansökan: 3400 kr

Registrering av ändrat andelstal enligt 24 a § AL: 1700 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första: 300 kr

Beslut om anslutning enligt 42 a § AL: 3400 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första: 500 kr

Godkännande av överenskommelse enligt 43 § AL: 3400 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första: 500 kr

Från och med 2019 kommer alltid lantmäterimyndighetens medverkan vid bildande av samfällighetsföreningar utföras som ett uppdrag och debiteras enligt uppdragstaxan, normalt 1000 kr/timme.

Kontakt för den här sidan: klm@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019