Kulturmiljöinventeringar

Foto: Anna Röst

Haninge kommun arbetar under 2016–2019 med en kommunövergripande inventering av särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Syftet är att producera ett sakkunnigt framtaget kunskapsunderlag som beskriver och förklarar kommunens kulturhistoriska värden och hur dessa bör skyddas och vårdas.

Kunskapsunderlaget består av en kulturhistorisk översikt över kommunen i sin helhet, områdesvisa inventeringar och ett dokument som beskriver hur Haninge kommun arbetar med kulturmiljöfrågor.

Under 2016–2018 har tätorterna samt Muskö, Utö med Ålö och Ornö nyinventerats. Närmast i projektet under 2019 ligger återinventering av tidigare kända värdefulla kulturmiljöer på landsbygden, och de yttre skärgårdsöarna.

Kontakt för den här sidan: kulturmiljo@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 september 2018