Klimatsamarbeten

Sveriges ekokommuner

Haninge kommun är sedan 2007 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner, som är en frivillig samarbetsorganisation där kommuner, landsting och regioner kan vara med.

Organisationens mål

Sveriges ekokommuner vill hjälpa utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle, byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå hög livskvalitet och god hälsa.

Hållbarhetskriterierna

Genom medlemskapet har Haninge kommun förbundit sig att låta Sveriges ekokommuners hållbarhetskriterier genomsyra alla kommunala beslut:

  • Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen
  • Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen
  • Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas
  • Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov

Sveriges ekokommuners webbplats

Södertörnsamarbetet – miljönätverket

Södertörns åtta kommuner: Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö samarbetar inom flera olika områden för att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. Ett av dessa områden är miljö.

Gemensamt utvecklingsprogram

Tillsammans har Södertörns kommuner identifierat de fyra viktigaste regionala utvecklingsfrågorna och klimatfrågan är en av dem. Södertörnskommunerna vill vara en region som ställer om energianvändningen från fossila bränslen och som utmärker sig för ett regionalt ledarskap i klimatfrågan.

Förhållningssätt och gemensamt agerande

Samverkan mellan de åtta kommunerna utgår bland annat ifrån att den gemensamma nyttan ska sättas i fokus och att den demokratiska processen i den enskilda kommunen ska respekteras.

Miljönyckeltal

Miljönyckeltal tas fram årligen av miljönätverket i Södertörn. Med dessa visas trender inom olika miljöområden för varje kommun, till exempel för koldioxidutsläpp. Nyckeltalen används också för att jämföra kommunerna sinsemellan och för att driva på dels det enskilda miljöarbetet i varje kommun, men också det gemensamma för hela Södertörn.

Södertörnskommunernas webbplats

 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2018