Klimatförändringarna – en av vår tids mest angelägna utmaningar

Haninge kommun står inför en utmaning när det gäller att begränsa klimatförändringarnas omfattning och konsekvenser. Människans utsläpp av framförallt koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen, är den främsta bidragande faktorn till klimatförändringarna.

Mildare vintrar med mer regn och kraftigare oväder innebär att bebyggelsen och infrastrukturen i landets kommuner måste anpassas efter de nya förhållandena. Ett förändrat klimat kan också försämra kvaliteten på vårt dricksvatten och sätta ekosystemen ur balans.

Haninge ingår i den växande Stockholmsregionen och befolkningsantalet beräknas öka i kommunen. Vårt vardagliga liv påverkar miljön och klimatet. Kommunen kan minska miljöpåverkan genom planeringen av infrastruktur och ny bebyggelse, öka produktionen av förnybar energi, minska transporterna, stimulera kunskapsuppbyggnad och ställa krav på varor och tjänster som vi köper.

Haninges klimatmål

Det klimat- och miljöpolitiska programmet som antogs hösten 2017 är ett övergripande styrdokument som ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner. I programmet finns flera mål som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Kommunen har beslutat om övergripande klimatmål som gäller för det geografiska området Haninge och som överensstämmer med de nationella klimatmål som riksdagen har antagit. Kommunen har även satt mål för fossilfria resor och transport, både för kommunens verksamheter och för det geografiska området Haninge, samt för energieffektivisering av kommunens byggnader som gäller kommunen och dess bolag.

Haninge kommuns Klimat- och miljöpolitiskt program

Övergripande mål för minskade utsläpp av växthusgaser:

 • År 2020 har utsläppen av växthusgaser i Haninge minskat med 40 procent jämfört med 1990.
 • År 2030 har utsläppen av växthusgaser i Haninge minskat med 63 procent jämfört med 1990.
 • Senast år 2045 sker inga nettoutsläpp.

Kommunen har dessutom satt mål för energieffektivisering av kommunens byggnader och transporter samt mål för förnybara drivmedel som gäller kommunen och dess bolag.

Mål för fossilfria resor och transporter:

 • Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025 (här avses kommens verksamheter, helägda bolag och uppköpta transporttjänster).

 • I Haninge är alla resor och transporter fossilfria år 2030.

 • År 2020 har andelen köpt fossilfritt bränsle ökat till totalt 50 procent.

 • År 2025 har andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ökat till 55 procent av färdmedelsfördelningen.

 • År 2022 har antalet publika laddplatser och tankställen för förnybara drivmedel tredubblats jämfört med 2016.

 • År 2022 har växthusgasutsläppen från transport minskat jämfört med 2014.

Mål för energianvändning i kommunens byggnader:

 • År 2020 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder effektiviserats med 20 procent jämfört med 2009 (för motsvarande fastighetsbestånd mätt per areaenhet).
 • År 2030 har energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder effektiviserats med 20 procent jämfört med år 2020.

Åtgärdsplan för kommunens klimat- och energiarbete

Haninge kommun antog 2014 en klimat- och energistrategi med mål, indikatorer och sex strategiska åtgärdsområden. Målen och indikatorerna i klimat- och energistrategin har ersatts av målen i det klimat och miljöpolitiskt program som redovisas ovan. De strategiska åtgärdsområdena och åtgärdsplanen som är kopplad till dessa gäller däremot fortfarande och utgör ett underdokument till det klimat- och miljöpolitiska programmet. I åtgärdsplanen redovisas de åtgärder som förvaltningar och bolag avser att genomföra inom de närmaste åren för att minska utsläppen av växthusgaser för att nå klimatmålen.

Åtgärdsplan för klimat- och energistrategin

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 juli 2019