Klimat och miljö

Magnus Wegler Foto: Magnus Wegler

Det klimat- och miljöpolitiska programmet ger den samlade bilden av kommunens klimat- och miljöarbete och anger riktningen för de kommande årens arbete. Programmet är uppbyggt kring fyra fokusområden. För vart och ett var fokusområdena anges ett miljömål. Som steg på vägen för att nå målen har etappmål formulerats.

Det klimat- och miljöpolitiska programmet utgår ifrån begreppet hållbar utveckling, de globala målen och de nationella miljökvalitetsmålen. Programmets fokusområden är formulerade utifrån Haninge kommuns klimat- och miljöutmaningar och möjlighet att genom kommunens verksamhet bidra till förändring.

  • Hållbara resor och transporter
  • Hållbar stadsutveckling
  • Rent vatten och naturens mångfald
  • Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp

En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Haninge kommun vill inspirera och involvera alla som bor och verkar i Haninge att göra hållbara val och bidra till att klimat- och miljömålen nås. Kommunen behöver arbeta tillsammans med olika aktörer och i programmet beskrivs former för kommunikation och samverkan.

Det klimat- och miljöpolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige den 9 oktober 2017.

Klimat- och miljöpolitiskt program

Bilaga 1 Etappmål och ansvar

Bilaga 2 Relaterade styrdokument

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 februari 2018