Taxor och avgifter

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende och antalet berörda fastigheter avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är. Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan, tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Kostnaden består oftast av ett grund- och tilläggsbelopp plus timtaxa, se nivåer nedan.

Grundbelopp tas ut på alla inkomna ansökningar om lantmäteriförrättning (förutom de som omfattas av fasta belopp, se nedan)

Lantmäterimyndigheten tar ut ett grundbelopp för varje inskickad ansökan, oavsett ärendets utgång eller om ansökan återkallas. Grundbeloppet täcker i huvudsak lantmäterimyndighetens administrativa kostnader och består av ett grundbelopp samt när flera fastigheter berörs även ett tilläggsbelopp.

Grundbelopp (1-2 berörda fastigheter): 3600 kr
Tilläggsbelopp (3-5 berörda fastigheter): + 2600 kr
Tilläggsbelopp (6 > berörda fastigheter): + 5400 kr

Exempel:

  • Om en fastighet klyvs i två klyvningslotter berörs totalt tre fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3600 kr + 2600 kr = 6200 kr.
  • Om fem nya fastigheter styckas av från en fastighet berörs totalt sex fastigheter och den administrativa kostnaden blir totalt 3600 kr + 5400 kr = 9000 kr.

Timtaxa:

Timtaxan ser för närvarande ut enligt följande (gäller från 1 jan 2021):

  • Förrättningslantmätarnas taxa varierar mellan 1500 kr/h och 1700 kr/h 
  • Mätnings- och kartingenjör: 1500 kr/h
  • Biträdande handläggare: 1200 kr/h

Saktaxa - Fasta belopp för vissa åtgärder

Fasta belopp (saktaxa) tas ut för avvisande av ansökningar och vissa åtgärder enligt anläggningslagen (AL), se nedan. Beloppen gäller för nya ansökningar som inkommer från och med 1 januari 2020. Äldre förrättningar debiteras enligt tidigare gällande taxa.

Fasta belopp för hel åtgärd - Ingen tidsdebitering

Avvisande av ansökan: 3600 kr

Registrering av ändrat andelstal enligt 24 a § AL: 1800 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första: 600 kr

Beslut om anslutning enligt 42 a § AL: 3600 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första: 600 kr

Godkännande av överenskommelse enligt 43 § AL: 3600 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första: 600 kr

Bra att veta:

Ibland händer det saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat. Vi tittar alltid på hur gränserna såg ut när fastigheten bildades och om någon förändring skett sedan dess.

Att reda ut gränserna för en fastighet kan leda till en komplicerad mätning eller bli besvärlig för att grannarna har olika uppfattning om var gränsen går.

Det kan ta tid att reda ut servitut, alltså en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Till exempel rätt att använda en väg eller en brunn.

Det kan visa sig att det är oklart hur marken får användas, vilket gör att det behövs mer omfattande samråd med kommun och länsstyrelse.

Ibland kan olika hinder leda till att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner. Ett exempel kan vara att strandskyddsdispens inte medges.

Bildande av samfällighetsförening

Lantmäterimyndighetens medverkan vid bildande av samfällighetsföreningar utförs som ett uppdrag och debiteras enligt uppdragstaxa: 1000kr/timme plus moms.

Kontaktuppgifter till lantmäterimyndigheten

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss på lantmäterimyndigheten. Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller besök. Observera att för tillfället är det ej möjligt med besök på grund av corona. 

klm@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 3

Ordinarie telefontider:
Måndag-fredag 09.30–11.30

Tisdagen den 18 maj är servicetelefonen stängd.

Besöksadress: Rudsjöterassen 2, Handen

Kontakt för den här sidan: klm@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 mars 2021