Örnens väg

Fotograf: Haninge kommun

Pågående byggnation inom planområdet för Örnens väg kommer att påverka framkomligheten kring hela området. Vi ber er vänligen att respektera avspärrningar av byggarbetsplatsområdet och trafikomläggningar. Det kommer att pågå bullrande verksamhet såsom trädfällning, sprängning, lastning av sprängsten med mera.

Wallenstam och Mecon Bygg AB påbörjade sprängningsarbeten för kvarteren Parkstråket 1 och 2 inom planområdet för Örnens väg i november. De beräknar att dessa sprängningsarbeten kommer att pågå fram till januari 2019.

Inför utbyggnaden av detaljplanen för Örnens väg bygger kommunen ut ut bland annat vatten och avlopp samt vägar. Kommunen har upphandlat en entreprenör, Svensk Entreprenadteknik SET AB, som kommer genomföra utbyggnaden av de kommunala anläggningarna. SET byggstartade i november och även de utför sprängningsarbeten första tiden. De beräknar vara klara med sina delar av utbyggnaden hösten 2019.

Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15, ska följas.

Detaljplanen för Örnens väg vann laga kraft 17 juli 2017. Detaljplanen möjliggör byggnation av 450-500 lägenheter samt skola och förskola.

Detaljplan Örnens väg

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 november 2018