Byggprojekt - Albyberg företagspark

Utbyggnaden av Albyberg, etapp 1, pågår för fullt. I kommunens egen regi slutförs finplaneringen i området, till exempel trädplantering. De första företagen finns på plats i Albyberg och det finns bussförbindelse dit. Etapp 1 beräknas vara färdigställd 2019.

Se upp i arbetsområdet!

Mycket byggtrafik rör sig i området och vi vill uppmana dig till försiktighet och att inte vistas inom arbetsområdet.

Avstängd väg vecka 43 och 44, 2018

Från och med måndag 22 oktober pågår arbete utmed gång-, cykel- och ridbanan i Albyberg. Arbetet pågår i cirka 2 veckor och under denna tid är vägen avstängd enligt karta. Tung trafik kommer gå inom arbetsområdet och det är därför viktigt att allmänheten inte vistas där. Under denna period undersöker vi hur kalkning påverkar markens ph-värden. Försöksverksamheten sker i samarbete med miljökonsultföretaget Envix, med lång erfarenhet av komplexa markförhållanden. Kalklösningen som används är ett natureget ämne som inte medför någon negativ påverkan på djur och natur.

Omledning av gång- och cykeltrafik vecka 43 och vecka 44 (2018)

Aktuellt från Skanska

Skanska bedriver enbart krossverksamhet inom området.


Markanvisningstävling för restaurangtomt i Albyberg, avslutad


Tomtindelning

Ett förslag till tomtindelning finns upprättat. Kommunens tomter, som kommer att säljas när de är färdigställda, är numrerade medan Albybergfastigheters tomter har bokstäver.

Albybergs tomtindelning (konceptplan från 2014)

Infarter i Albyberg

En princip har tagits fram för hur belysningsstolpar och trädrader hanteras där nya infarter byggs.

Se ritning över infarter (2016)

Sprängningsarbete under 2013-2016

Skanska och Kanonaden spränger berg på vardagar, oftast klockan 10 eller 14. Dessa pågår under cirka 10 minuter. Skanska kommer att spränga på tomt D ungefär var 10:e vecka fram till sommaren 2016. Kanonaden spränger nu mindre salvor på tomt 4-6 och ska vara klara där under våren 2016.

Små sprängningar kan förekomma mellan de stora sprängningarna, men de kommer knappt vara märkbara. En riskanalys finns för yttre påverkan. Även tydliga rutiner och checklistor finns, för hur sprängningsarbetet bedrivs och följs upp. Mätningar av vibrationerna görs vid varje sprängning med hjälp av mätutrustning som sitter uppsatt runt arbetsplatsen. Det finns gränsvärden som vi måste hålla oss inom och en utvärdering av detta görs efter varje salva.

Det som kan upplevas som obehagligt vid sprängning är tryckvågen, dvs den luftstöt som fortplantar sig i luften. Den är inte skadlig för husgrunder däremot kan fönster skallra som vid tex åskväder eller när någon smäller hårt i en dörr.


Våtmarker i Albyberg
Fotograf: Catharina Claesson

Flytande våtmarker

I en av dammarna i naturparksområdet har vi anlagt två flytande våtmarker i form av öar, för att de ska rena dagvattnet i dammen. Öarnas stommar är uppbyggda av återvunnen PET-plast, vilket skapar stora volymer vattenkontakt för rening med hjälp av mikroorganismer. En kvadratmeter stomme skapar vattenkontakt motsvarande en yta av 180 kvadratmeter.

Sex olika sorters växter är planterade på öarna, som är 81 respektive 126 kvadratmeter stora. Växternas rötter skapar en gardin i vattnet där mikroorganismer också verkar för rening av vattnet. Öarna är förankrade i dammen med ankare, men kan röra sig något.

Samtidigt som de flytande våtmarkerna placerades i dammen, sattes strandmattor ut i dammens kanter. Strandmattornas åtta olika sorters växter hjälper också till att rena vattnet.

Det finns en gång- och cykelväg, och snart en ridstig, genom naturparken. Genom stängslet vid gång- och cykelvägen är det möjligt att se öarna. Det går inte att gå på öarna utan de är enbart till för växterna.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 juli 2019