Byggprojekt - Albyberg företagspark

Utbyggnaden av Albyberg, etapp 1, pågår för fullt. I kommunens egen regi slutförs finplaneringen i området, till exempel trädplantering. De första företagen finns på plats i Albyberg och det finns bussförbindelse dit.

Se upp i arbetsområdet!

Mycket byggtrafik rör sig i området och vi vill uppmana dig till försiktighet och att inte vistas inom arbetsområdet.

Aktuellt från Skanska

Skanska bedriver enbart krossverksamhet inom området.


Tomtindelning

Ett förslag till tomtindelning finns upprättat. Kommunens tomter, som kommer att säljas när de är färdigställda, är numrerade medan Albybergfastigheters tomter har bokstäver.

Albybergs tomtindelning (konceptplan från 2014)

Infarter i Albyberg

En princip har tagits fram för hur belysningsstolpar och trädrader hanteras där nya infarter byggs.

Se ritning över infarter (2016)


Våtmarker i Albyberg
Fotograf: Catharina Claesson

Flytande våtmarker

I en av dammarna i naturparksområdet har vi anlagt två flytande våtmarker i form av öar, för att de ska rena dagvattnet i dammen. Öarnas stommar är uppbyggda av återvunnen PET-plast, vilket skapar stora volymer vattenkontakt för rening med hjälp av mikroorganismer. En kvadratmeter stomme skapar vattenkontakt motsvarande en yta av 180 kvadratmeter.

Sex olika sorters växter är planterade på öarna, som är 81 respektive 126 kvadratmeter stora. Växternas rötter skapar en gardin i vattnet där mikroorganismer också verkar för rening av vattnet. Öarna är förankrade i dammen med ankare, men kan röra sig något.

Samtidigt som de flytande våtmarkerna placerades i dammen, sattes strandmattor ut i dammens kanter. Strandmattornas åtta olika sorters växter hjälper också till att rena vattnet.

Det finns en gång- och cykelväg, och snart en ridstig, genom naturparken. Genom stängslet vid gång- och cykelvägen är det möjligt att se öarna. Det går inte att gå på öarna utan de är enbart till för växterna.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 september 2020