Förhandsbesked innan bygglovsansökan

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd är lämplig på en viss plats. Ett förhandsbesked gäller i två år, inom denna tid måste du komma in med en bygglovsansökan för att förhandsbeskedet ska gälla.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för handläggning (enligt gällande taxa, 2020-10-12 § 155*):

 • Positivt förhandsbesked, utom detaljplan: 23 990 kr
 • Positivt förhandsbesked, inom detaljplan: 8 390 kr
 • Negativt förhandsbesked: 8 390 kr
 • Återtaget ärende (efter kommunicering om negativ bedömning): 2 422 kr

* Taxan uppdateras kontinuerligt

Det här ska ansökan innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:1000 (en situationsplan är en tomtkarta)
  För beställning av tomtkarta se följande länk:

  Kartor för bygglov, anmälan eller tillstånd
 • På situationsplanen ska följande framkomma:
  - plats för nybyggnad
  - tilltänkt infartsväg
  - eventuellt tänkt avstyckning av tomt samt markering av plats för enskilt avlopp och vatten/brunn
 • Beskrivning av projektet
 • Fotografier av befintligt markområde

Förhandsbesked

Det är stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked varför det kan ta längre tid att få än ett bygglov. Fördelen är att du som planerar att bygga ska kunna undvika onödig projektering om förutsättningarna är oklara.

Du kan genom ett förhandsbesked få veta om det du planerar att bygga är möjligt eller inte. På så sätt undviker du att upprätta alla de ritningar och dokument som krävs vid en bygglovsansökan. Tänk på att en avgift tas ut för ett förhandsbesked enligt gällande taxa.

Avstyckning av fastighet utanför område med detaljplan

Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan. Till exempel för att få veta om det går att stycka av en fastighet för bebyggelse. Kommunens översiktsplan kan ge vägledning till hur avstyckningar i områden utanför område med detaljplan kan genomföras.

Skicka in ansökan om förhandsbesked via vår e-tjänst

Blankett Ansökan om förhandsbesked

Läs mer om förhandsbesked på Boverkets hemsida

Kontakt

Planavdelningen
För frågor om pågående detaljplaneprojekt och förhandsbesked.
plan@haninge.se

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2020