Uppehåll i sophanteringen

Det är SRV återvinning AB som sköter kommunens sophantering, avfallsåtervinning och återvinningscentral.

Uppehåll för permanentboende

Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen från ditt permanentboende om bostaden inte kommer att användas under tre månader eller mer. Ansökan om uppehåll ska ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före uppehållets början.

Uppehåll för fritidsboende

Uppehåll av sopor och latrin för fritidsboende medges förutsatt att uppehållet avser hela hämtningssäsongen, maj-september. Fritidshuset måste vara obebott under hela hämtningsperioden.
Ansökan ska vara Haninge kommun tillhanda senast 15 april för att gälla innevarande år.
Observera att det ej längre är möjligt att ansöka om uppehåll i sophämtning eller latrin för säsong 2022.

Övrigt

Kommunen tar ut en avgift om 390 kr för beslut om uppehåll i sophämtning.

När uppehållstiden löpt ut måste en ny ansökan göras om fortsatt uppehåll önskas. Om förhållandena som medgivit uppehåll ändras måste ny ansökan göras, detsamma gäller vid ägarförändringar.

Att fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall produceras inom
fastigheten är inte skäl som medger uppehåll i hämtning.

Vid uppehåll i hämtning av sopor ingår i förekommande fall även latrin.

Om du önskar avbryta ett pågående uppehåll ska du vända dig till SRV Återvinning AB.
Telefon: 0200-26 46 00
E-post: kundservice@srvatervinning.se

Ansökan

E-tjänst:

Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin

Blanketter:

Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin för säsongsabonnemang/fritidshus
Ansökningstiden för anmälan om uppehåll i sophämtning till fritidshus/säsongsabonnemang 2022 har löpt ut. 

Senast uppdaterad: 3 maj 2022